Heltid – deltid

I maj 2016 fastställde kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Utredningsdirektiv heltid som norm. Syftet var bland annat att ge en samlad blid av hur heltidsfrågan är reglerad i Malmö stad och nämndernas erfarenheter av att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. Utredningen godkändes av kommunstyrelsen i november. Då beslutades även om en remiss till ett antal nämnder där dessa ska redogöra för hur andelen heltidstjänster och andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka under 2017. Under hösten bildades en partsammansatt grupp i syfte att ta fram en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Nämndernas remissvar kommer utgöra en del av grunden för planen.

I december 2016 hade Malmö stad 20 972 heltidsanställda medarbetare (83,6 %). Andelen heltidsanställda medarbetare ökade med 0,6 procentenheter jämfört med 2015. I nedanstående diagram framgår fördelningen inom respektive intervall avseende tjänstgöringsgrad. Siffrorna baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning.

Andel heltidsanställda kvinnor var 82,6%, vilket var en ökning motsvarande 0,8 procentenheter i förhållande till föregående år. Andelen heltidsanställda män var 86,9%, vilket var en ökning motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med 2015.

Det var störst andel deltidsanställda medarbetare inom stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen. Vid en jämförelse med föregående år minskade andelen deltidsanställda på samtliga förvaltningar med undantag av arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, sociala resursförvaltningen och stadsområdesförvaltning Söder. För serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret var andelen oförändrad jämfört med 2015.

Andelen deltidsanställda kvinnor var större än andelen deltidsanställda män i samtliga förvaltningar med undantag av stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen. Skillnaden mellan andelen deltidsanställda kvinnor och män var störst på serviceförvaltningen, där den uppgick till 22,9 procentenheter.

Skillnader i andel medarbetare med deltidsanställningar varierar mellan Malmö stads yrkesgrupper. Högst andel medarbetare med deltidsanställning återfinns i vård- och omsorgsyrkena.

Ofrivillig deltid

I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad tjänstgöringsgrad. I riktlinjerna definieras ofrivilligt deltidsanställd som tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det en ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens anmälan.

Den 31 december 2016 var det 60 medarbetare, 47 kvinnor och 13 män, som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader. Av dessa medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader arbetade 40 inom Skolrestauranger vid serviceförvaltningen.

Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader ökade i förhållande till 2015. Det var en större andel kvinnor än män som var ofrivilligt deltidsanställda.

Antal medarbetare inom respektive förvaltning som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader efter anmälan

Förvaltningarna arbetar med flera åtgärder för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad.