Delade turer

Delade turer

Kommunstyrelsen gavs 2015 i uppdrag att utreda hur de delade turerna skulle kunna fasas ut från Malmö stads verksamheter. Inom ramen för uppdraget gavs berörda nämnder i uppdrag att beskriva såväl förekomster som hur en utfasning av delade turer kan genomföras, samt vilka eventuella hinder som finns. I remissvaren framgick att det finns en medvetenhet om att delade turer inte är bra ur ett medarbetarperspektiv.

Samtliga remissvar från stadsområdesnämnderna angav att en förutsättning för att fasa ut (ofrivilligt) delade turer är en utökad bemanning, och konstaterar samtidigt att en utökad bemanning inte är möjligt inom rådande ekonomiska ramar utifrån ett samtidigt beaktande av övriga personalpolitiska mål och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). Till detta beskrevs att en konsekvens innebärande utökning av antalet tjänstgörande helger blir svårt att kombinera med att vara en attraktiv arbetsgivare. En ökning av antalet arbetade helger bedömdes öka risken för försämrad arbetsmiljö och ökad sjukfrånvaro samtidigt som bemanningen måndag – fredag skulle försämras.

Arbetet med att minska antalet delade turer åligger fortsatt nämnderna och uppföljning görs inom ramen för den årliga arbetsmiljöuppföljningen.