Vattentillgångarna ska skyddas

Foto: Lars Bendroth

Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

gul_uppat_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverken historiskt sett har minskat även om de ökat något under senare år. Grundvattenuttaget ligger numera också på nivåer som är rimliga med hänseende till långsiktigt nyttjande av dricksvattenresursen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen, såsom kväve- och fosforutsläpp, ålgräs, skrubbskädda och grundvattenuttag visar på positiva trender.

En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalterna kväve och fosfor från kommunens avloppsreningsverk visar på en positiv trend medan näringsämnesutsläppen via de mindre vattendragen varierar kraftigt mellan åren och inte visar någon övergripande trend. Djuputbredningen av ålgräs i Öresund har totalt sett ökat i Malmös närhet sedan början på 2000-talet vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet. Medelvikten på fångade skrubbskäddor har bara varierat lite under åren och deras fysiologiska kondition har varit relativt stabil. Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen via Grevietäkten har alltsedan 2000-talets början legat på en avsevärt lägre nivå än den gjorde under 1900-talets mitt. Vattenförbrukningen har sedan år 2005 legat kring 25 miljoner kubikmeter per år med ett lägsta värde år 2009 på 23,7 miljoner kubikmeter. Totalt sett visar mängden bräddat, orenat avloppsvatten från ledningsnätet i Malmö en ökande tendens, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år.

Vattnet i Öresund och Sege å uppnår inte god status enligt vattendirektivets klassning och grundvattnet i Malmös centrala delar är i hög grad förorenat. Malmö stad ingår i olika samarbetsorganisationer för att förbättra vattenstatusen i kommunen och deltar i Segeåns Vattenråds arbete med att minska näringsämnesutsläppen till Öresund och i Sydvästskånes grundvattenkommittés arbete för ett grundvatten av god kvalitet. Malmö stad är även delaktiga i det dansk-svenska Öresundsvattensamarbetet som arbetar för ett stärkt skydd av Öresund och i arbetet mot marin nedskräpning och mikroplaster i den internationella miljöorganisationen KIMO tillsammans med andra kommuner i länderna kring Nordsjön.

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ”Plan för Malmös vatten” håller på att tas fram. Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela geografiska område, även havsområdet, ska beskrivas i denna övergripande vattenplan. En VA-utbyggnadsplan har tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige under år 2016 där den framtida utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet beskrivs. Arbete pågår också med en Skyfallsplan som ska behandla regn vilka inte kan tas omhand av dagvattensystemet och som orsakar skador på bebyggelse, olägenheter för invånarna samt trafikstörningar. Informationsspridning avseende läkemedel, farligt avfall med mera sker kontinuerligt, via ett flertal informationskanaler, för att göra hushåll och verksamheter uppmärksamma på att deras hantering påverkar vattenkvaliteten i Malmös vattenområden.

Vilka insatser behövs?

Det kommunövergripande arbetet med ”Plan för Malmös vatten” behöver slutföras så de gemensamma strategier för Malmös vattenförekomster som tagits fram kan börja implementeras inom kommunen. Den under året antagna VA-utbyggnadsplanen, som är en grund för anslutningar till det kommunala avloppsnätet, är ett viktigt instrument i arbetet med att minska belastningen av kväve och fosfor på vattendrag och kustvatten från hushåll på landsbygden kring Malmö. Arbetet med att minska bräddningar av orenat avloppsvatten till kanaler, bäckar och Öresund är viktigt att driva vidare för att bättre kunna skydda recipienterna vid extrema skyfall. Den gällande dagvattenstrategin behöver också revideras så att kraven i ramdirektivet för vatten kan följas samt att ytterligare ekologisk dagvattenhantering kan främjas. Vattendirektivet kräver även att vattenfrågorna löpande beaktas i all detaljplans- och bygglovshantering för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids i kommunens vattenförekomster. Det är också viktigt att även fortsättningsvis informera Malmöbor och olika verksamheter om hur läkemedels- och kemikalierester ska hanteras för att undvika att skadliga ämnen hamnar i Malmös vattenrecipienter. Deltagande i olika typer av vattenorganisationer och det gränsöverskridande arbetet med att förbättra vattenmiljöerna i och kring Malmö behövs även framöver för att kunna åstadkomma en vattenhantering som är långsiktigt hållbar.

Teckenförklaring