Staden ska bli renare och tystare

Foto: Gustaf Johansson

Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.

gul_uppat_75Förändringar i transport- och trafiksystemet går långsamt och det är osäkert om målet kan nås mer än till viss del. Mycket arbete pågår dock på trafikområdet inom Malmö stad genom program för exempelvis fotgängare, cykel, kollektivtrafik och godstrafik. Även inom ramen för åtgärdsprogrammen för utomhusluft och mot buller görs mycket för att förbättra situationen i Malmö men tydliga resultat kan ännu inte ses i de nyckeltal som i dagsläget finns med i delområdet, förutom när det gäller kvävedioxider som har minskat. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom resvanor, luftföroreningshalter samt utsläpp av luftföroreningar visar på positiva trender.

Andelen bilresor till skola och arbete har minskat mellan år 2003 och 2013 medan andelen som åker kollektivtrafik eller går och cyklar till dessa resmål har ökat under samma period. I centrala Malmö har cykeltrafiken ökat med nästan 50 procent mellan år 2003 och 2014 medan befolkningen under samma period ökat med knappt 20 procent. Trafikmängderna i tre “snitt” i staden visar totalt sett på en ökande trend under de senaste femton åren där biltrafiken i de centrala delarna är minskande medan den är ökande i de yttre delarna.

Trenden är positiv för de flesta nyckeltal avseende luftföroreningar men för finare partiklar sker inga större förändringar och för marknära ozon är den något negativ. De totala utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen har minskat succesivt men i lägre takt under senare år. För bullermiljön kan ingen entydig trend utläsas. Antalet personer som är utsatta för trafikbuller förändrades inte mycket mellan år 2008 och 2012. Däremot ökade antalet förskolor med dålig ljudmiljö utomhus och ljudmiljön i “lugna” grönområden försämrades också något.

Malmö stads första trafik- och mobilitetsplan antogs av kommunfullmäktige under år 2016. Trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil ingår alla i planen och det tas därigenom ett större helhetsgrepp över utvecklingen av stadens totala trafiksystem för att kunna skapa hållbara transportlösningar i Malmö. Sege Park håller på att omvandlas till en ny stadsdel och här har under år 2016 arbete påbörjats med att prova varudistribution genom sam- och omlastning. Alla leveranser som ska in i området lämnas på en mikroterminal där de lastas om till emissionsfria fordon vilka kör ut varorna i området. Samtidigt hämtas också avfall från området vilket transporteras till mikroterminalen för att där hämtas av större fordon. I utvärderingen av Malmös åtgärdsprogram för kvävedioxid visar på 9 procents minskning i centrala Malmö mellan år 2006 och 2015. Huvuddelen av åtgärderna i programmet är nu genomförda, det löper till och med år 2017 och beslut om ett eventuellt nytt program tas av Länsstyrelsen baserat på hur luftföroreningssituationen ser ut i staden.

Andel invånare som är utsatta för bullernivåer över riktvärden är väldigt hög i Malmö jämfört med de andra större städerna i Sverige. Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet mot buller följer dessvärre inte den tilltänkta arbetstakten.

Vilka insatser behövs?

Trafik- och mobilitetsplanen är ett viktigt instrument i det förändringsarbete som krävs i Malmö för att skapa ett hållbart transportsystem som ger upphov till både mindre luftföroreningar och mindre buller. Trafiken står för större delen av de uppmätta luftföroreningshalterna och även för större delen av bullerstörningarna i Malmö. Genom att planera stadsrummet på ett annat sätt än tidigare kan Malmöbornas förutsättningar att transportera sig mer miljövänligt, såsom till fots, med cykel eller kollektivtrafik, förbättras. En ökande befolkning i Malmö behöver därför inte betyda ökad biltrafik med i sin tur ökande luft- och bullerföroreningar. Allt eftersom stadens förtätningsarbete fortskrider behöver också stor vikt läggas på utformningen av den yttre miljön och även av enskilda byggnader för att skapa en god gatumiljö avseende både luftföroreningar och buller. Malmös beslut under år 2016 att påbörja satsningen på eldriven kollektivtrafik är ett viktigt steg på vägen för att minska trafikens luft- och bullerpåverkan och skapa bättre och attraktivare stadsmiljöer. Andra viktiga insatsområden är till exempel satsningar på utbyggd laddinfrastruktur för elbilar och ytterligare samlastning av varu- och avfallsflöden i staden. För att ljudmiljön i Malmö ska kunna förbättras måste även arbetet med Åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 prioriteras inom den kommunala organisationen framöver.

Teckenförklaring