Resurserna ska användas smartare

Blomsterprogrammet 2015

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten ökar men hur pass blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender medan närheten till livsmedelsbutik visar på negativ trend.

En ökande invånartäthet i samtliga jämförbara tätorter i Malmö kommun mellan år 2005 och 2010 visar på en positiv utveckling inom detta område. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan år 2005 och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar, är i Malmö mycket lägre än för grönområden.

Malmö växer med cirka 5 000 nya invånare varje år och denna befolkningsökning ska rymmas i den befintliga staden i enlighet med översiktsplanens intention att Malmö främst ska växa inåt. Under år 2016 har ett förslag till ett planprogram för Holma–Kroksbäck tagits fram som möjliggör förtätning inom områdena och längs de större vägarna, Pildammsvägen och Lorensborgsgatan, för sammanlagt cirka 800 nya bostäder. Samtidigt belyses vikten och funktioner av parker, grönytor och mötesplatser samt potentialen för näringsidkare. Sege Park är Malmös nyaste utvecklings- och innovationsområde och avsikten är att omvandla det före detta sjukhusområdet till en stadsbebyggelse med ungefär 700 nya bostäder, verksamheter, offentlig service och allmänt tillgängliga parker. Med satsningar på förnybar energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling ska området bli ett spjutspetsområde för hållbarhet. Augustenborg och Västra Hamnen står som förebilder i vissa aspekter såsom utvecklingen av vegetationsklädda tak, öppen dagvattenhantering, medborgarsamverkan med mera, men i Sege Park ligger fokus även på cirkulär ekonomi och resiliens. Omvandlingen av gammal industrimark till blandad stadsbebyggelse, med bostäder, service och verksamheter, har under året fortsatt i Norra Sorgenfri och i området har byggnationer påbörjats i två av kvarteren.

Vilka insatser behövs?

Enligt intentionerna i översiktsplanen ska Malmö utvecklas som en blandad, tät och grön stad som är anpassad till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förtätning inom den befintliga staden anses vara ett sätt att bli mer resurseffektiv, genom att infrastrukturen används mer effektivt, att mark utnyttjas optimalt och genom att skapa korta avstånd mellan till exempel bostad och arbete. Dock uppstår viss problematik när bostadsbebyggelsen kryper allt närmare exempelvis industrier och industriområden. Verktyg som kan användas i arbetet med att skapa yteffektiva och hållbara lösningar behöver tas fram för att möjliggöra funktionsblandade strukturer och multifunktionella ytor där alla de funktioner staden innehåller, såsom trafik, industri, bostäder, skolor, rekreationsytor, biodiversitet och grönska av hög kvalitet, kan ingå. Ett samarbete behöver även utvecklas mellan kommunen och de privata fastighetsägarna för att göra dem mer delaktiga i skapandet av hållbar stadsmiljö i hela Malmö.

Teckenförklaring