Omställning av transporter och resvanor

Foto: News Öresund, Johan Wessman

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

gul_uppat_75Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför sakta och det är osäkert om målet kan nås mer än delvis. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i framtiden, eftersom Malmö planerar utökning av kollektivtrafiken med t.ex. spårvagn och elbussar. Information saknas om hur möjligheterna är för omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanor och färdsätt visar på positiva trender.

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person ligger sträckan år 2015 på samma längd som år 1999, drygt 460 mil. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per 1000 invånare år 1974 till nästan 360 år 2015 men det har både ökat och minskat under perioden. Miljöbilsinnehavet ökar både i Malmö som helhet, där det uppgår till 21 procent, och inom den kommunala organisationen, där det ligger på drygt 77 procent.

Under år 2015 ökade cykelbanornas längd med 4 km medan bilvägarna ökade med 3 km. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och skola mellan år 2003 och 2013. Kollektivtrafikresorna har till samma mål ökat från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafikutvecklingen har sedan år 2003 ökat i centrala Malmö med nästan 50 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 20 procent.

Under år 2016 har Malmö stad tagit fram en ny miljöbilsstrategi, med riktlinjer för det fortsatta arbetet med elfordon, laddplatser och laddinfrastruktur, vilken förväntas bli antagen under början av år 2017. Stadens befintliga behov och möjligheter inom parkeringsområdet har kartlagts i en parkeringsöversyn, vilken kommer att ligga till grund för framtagandet av en ny parkeringspolicy. Ett hyrcykelsystem startades i Malmö i maj 2016 med 50 stationer och drygt 500 cyklar i systemet. Planen är att systemet ska vara fullt utbyggt och dubbelt så stort år 2019. I utbyggnadsområdet Sege Park pågår ett samlastningsprojekt där varor körs ut med elfordon och lastcyklar. Via en mikroterminal, där varor lastas om från tung trafik, servas bostäder, förskolor och skolor i området, som på så sätt får en trevligare miljö och blir mindre utsatt för buller och luftföroreningar samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Vilka insatser behövs?

Malmös nya trafik- och mobilitetsplan är ett viktigt instrument i de förändringsprocesser som krävs för att minska trafikens klimatpåverkan och anpassa trafiksystemet mer efter människan. De yteffektiva transportslagen, såsom cykel- och gångtrafik måste prioriteras framför de ytkrävande, såsom biltrafik. Trafikytorna behöver omdisponeras så att stadens begränsade ytor används så effektivt som möjligt. Biltrafikens ytor måste minskas medan ytor för kollektivtrafik, cykel och gång utökas så staden kan byggas tätare samtidigt som en långsiktigt hållbar stadsmiljö skapas. I väntan på utbyggnaden av spårtrafik i Malmö är satsningarna på elbussar ett viktigt steg på vägen mot ett mer miljövänligt kollektivtrafiksystem. Samlastning av både sådant som ska levereras ut och samlas in behöver bli en företeelse som sker överallt i den förtätade staden. Malmö stad kan, i egenskap av stor arbetsgivare, underlätta för förändrade resvanor både lokalt i staden och när det gäller pendlingen till och från Malmö. För att kunna åstadkomma en större övergång från bilpendling till kollektivtrafikpendling krävs även ett samarbete mellan kommunerna och regionala samt statliga myndigheter. Det är väldigt viktigt, samt även kostnadseffektivt, att Malmö stad, genom dialog och kommunikation med Malmöbor och näringsliv, forsätter påverka både lokala och regionala resenärer att anamma ett mer miljövänligt beteende.

Teckenförklaring