Naturtillgångar brukas hållbart

naturtillgangar

Malmös naturresurser i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

gul_uppat_150Miljömålet består av fyra delområden som alla berör arbetet med att skydda och bruka Malmös naturresurser. Ett av delområdena – Jordbruket i Malmö ska vara hållbart – ser inte ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga tre (Malmö ska växa resurssnålt, Vattentillgångarna ska skyddas, samt Malmönaturen ska värnas) alla ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fyra delområden uppvisar en positiv trend.

Teckenförklaring