Minskade utsläpp

Bilar_barnvagn_barn_CarlGustafsväg4

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

rod_oforandrad_75Målet med minskade växthusgasutsläpp i Malmö ser ut att bli svårt att nå. Det krävs många ytterligare insatser inom ett flertal områden för att målet ska kunna uppnås. Även nyckeltal med ett konsumtionsbaserat, istället för ett produktionsbaserat, perspektiv behövs för att se hur Malmöbornas totala konsumtion av varor och tjänster bidrar till växthusgasutsläppen. Koldioxidutsläppen utgör de dominerande växthusgasutsläppen i Malmö och de uppvisar totalt sett en negativ trend samtidigt som koldioxidutsläppen per invånare visar på en positiv trend, dock mycket på grund av Malmös kraftiga befolkningsökning under de senaste tio åren. Då dessutom fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö visar en negativ trend bedöms delområdets totala trend som varken positiv eller negativ.

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett mellan år 1990 och 2005. Den stora ökningen inom industri- och energisektorn år 2010 kan tillskrivas Öresundsverket som togs i drift detta år. År 2015 minskade koldioxidutsläppen igen, mycket på grund av att driften vid Öresundsverket minskade. Utsläppen var år 2015 fortfarande högre än år 1990 och för att nå Malmös miljömål till år 2020 behöver utsläppen minska med 42 procent mellan år 2015 och 2020. Under år 2015 minskade koldioxidutsläppen per person jämfört med år 2010 och är nu även de lägsta under den redovisade perioden. En bidragande orsak till minskningen mellan år 1990 och 2015 är Malmös befolkningsökning som sedan år 2006 uppgått till cirka 5000 personer årligen. Övriga växthusgaser minskade återigen under år 2014 och utsläppen var detta år de lägsta under redovisningsperioden. Dock behöver utsläppen minska med lika mycket framöver som de gjort sedan år 1990 för att nå målet om 40 procents minskning mellan år 1990 och 2020. Utsläppen av övriga växthusgaser per person har minskat kontinuerligt sedan år 1990 men även här bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen.

Allt arbete som lyfts fram inom delområdena ”effektivare användning av energi”, ”mer förnybar energi” och ”omställning av transporter och resvanor” påverkar koldioxidutsläppen. En minskad energianvändning samt en ökning av både förnybar energi och utsläppsfria trafikslag är utvecklingar som alla har positiva följder på utsläppen av koldioxid.

På den ekonomiska sidan sker också arbete som syftar till att minska de utsläpp Malmö stad är delaktig i. Under året antogs en ny finanspolicy som bland annat anger att Malmö stad ska undvika fondplaceringar där företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor ingår. Målsättningen är att senast år 2018 helt ha lämnat placeringar i företag med en omsättning från fossil energiutvinning större än 5 procent. Malmö stad påbörjade även under år 2016 en utredning av möjligheten att införa gröna obligationer för att på så sätt speciellt kunna finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar.

Vilka insatser behövs?

Det krävs en omfattande förändring för att Malmö ska kunna uppnå målet om minskade växthusgasutsläpp. Staden och kommunen måste planeras på ett klimatsmart sätt så Malmöborna kan leva och göra sina dagliga sysslor utan att ge upphov till stora växthusgasutsläpp. Malmös översiksplan samt trafik- och mobilitetsplan är viktiga instrument i arbetet med att skapa en resurssnål och energieffektiv stad där bland annat satsningar på förnybar energi och ett trafiksystem med minimal miljöpåverkan prioriteras. Förändringarna i den fysiska miljön behöver även gå hand i hand med förändrade beteenden och här kan kommunen på olika sätt göra det lättare för Malmöbon att göra hållbara val som innebär mindre utsläpp både lokalt och globalt. Den konsumtion som Malmöbor och verksamheter i Malmö står för ger upphov till koldioxidutsläpp även i de länder där varorna produceras. Malmö stad behöver fortsätta att aktivt stödja aktiviteter i Malmö som gynnar hållbara beteenden genom samarbete med olika organisationer och verksamheter i staden.

I delområdena ”effektivare användning av energi”, ”mer förnybar energi” och ”omställning av transporter och resvanor” uppmärksammas även insatser inom ett flertal områden som krävs för att vända utsläppens negativa utveckling i Malmö. För minskade utsläpp kan speciellt nämnas vikten av att utveckla och ta tillvara klimatsmartare lösningar avseende både el- och värmeförsörjning. Utvecklandet av till exempel olika solenergilösningar, storskaliga geotermilösningar och industriell symbios, där bland annat restvärme tas tillvara, behöver fortsätta och intensifieras de närmsta åren för att Malmö ska kunna närma sig målet och minska utsläppen.

Teckenförklaring