Mer förnybar energi

TL-4723

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 procent i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

gul_uppat_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då förnybar energi från sol, vindkraft och biogas totalt sett har ökat inom kommunen och nu uppgår till sju gånger så mycket som år 2001. Andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter uppgår också numera till ungefär två tredjedelar av den totalt använda energin. Dock är det en bit kvar till målet om 100 procent förnybar energi år 2020 i Malmö stads verksamheter. Det övergripande klimatmålet att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi år 2030 ser för närvarande ut att vara svårt att nå. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala energin och även fjärrvärmens fossilinnehåll samtliga visar på positiva trender.

Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något år tidigare och totalt sett uppgick mängden till 435 GWh, vilket är 700 procent mer än år 2001. De senaste åtta åren har dock den totala mängden förnybar eller återvunnen energi legat ganska stabilt kring 1600 GWh. År 2014 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna energin nästan 24 procent av den totalt använda energin i Malmö. Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2015 till drygt 7500 MWh vilket är en ökning med mer än 300 procent jämfört med året innan. Det är speciellt energin från den av Malmö stad ägda vindkraftsanläggningen i Sundsvall som står för den övervägande ökningen. Det andra utlokaliserade vindkraftverket, beläget i Kristinehamn, som Malmö stad köpt in kommer troligen att övertas vid årsskiftet. Tillsammans med det först inköpta i Sundsvall kommer vindkraftverken framöver att stå för ungefär 10 procent av Malmö stads elanvändning.

Etableringen av förnybar energiproduktion i Malmö går fortsatt trögt. Utvecklingen av vindkraft inom Malmö stads geografiska gränser har stått stilla i flera år, och även under år 2016 stoppades ett planerat verk vilket därmed minskade möjligheten till måluppfyllnad. I det ena av de två lokala vindkraftsprojekten som drivs i Malmö stads regi avvaktas utfallet av en planerad vattendom för ny markutfyllnad i Norra Hamnen. I det andra projektet vid Yttre Ringvägen kommer en slutlig vindanalys och en förfinad investeringsanalys att göras efter årsskiftet. Detta utgör sedan underlag för beslut om fortsättning vilket innebär en omfattande tillståndsprocess innan etablering kan påbörjas. På ett övergripande plan pågår diskussioner mellan Malmö stad och berörda myndigheter kring aktualiseringen av översiktsplanen, vilket också kan påverka framtida processer för förnybar energiproduktion. Den svaga vindkraftsutvecklingen, gör att möjligheten att utnyttja solenergi för elproduktion blir än viktigare. Här arbetar Malmö stad aktivt för att skapa samsyn kring utvecklingen och underlätta ansökningsprocessen om bygglov för solenergi. Avseende tillvaratagande av restvärme har beslut tagits under år 2016 om att investera i värmepumpar som kommer att generera fjärrvärme från renat avloppsvatten. Anläggningen är planerad att tas i drift i mitten av 2017 och ska generera 200 GWh värme till Malmö.

Vilka insatser behövs?

För att Malmö ska kunna nå miljömålen om förnybar energi är det nödvändigt att produktion av förnybar energi prioriteras och likställs med andra värden i staden. Det behöver också ske en övergång mot förnybar fjärrvärme, vilken även kan inkludera återvunnen energi, för att till år 2020 nå miljömålet om 100 procent förnybar energi inom Malmö stads verksamheter. Värmeproduktionssystemet i Malmö står inför en stor utveckling, då stadens leverantör av fjärrvärme har delats upp i två bolag. Uppdelningen kommer underlätta för en ökad produktion av förnybar värme, till exempel genom att det naturgaseldade Öresundsverket används mer begränsat.

Idag produceras värme vid ett flertal anläggningar i staden genom förbränning av avfall, biomassa och till viss del naturgas, samt genom tillvaratagande av överskottsvärme från olika industriprocesser. Att ta hand om den överskottsvärme som genereras, och utnyttja de resurser som finns tillgängliga är fortsatt viktigt. Möjligheterna för ett utökat utnyttjande av restvärme behöver därför undersökas kontinuerligt. Ökad användning av biomassa och geotermi är också intressanta lösningar som även fortsatt behöver utredas som alternativ för värmeförsörjning inom kommunen. Arbetet med att utreda möjligheterna att upphandla förnybar fjärrvärme behöver fortsätta och även genomföras. Därigenom kan Malmö stad, som stor kund, även hjälpa till att visa att det finns en marknad för förnybar fjärrvärme. Avseende elanvändningen behöver ursprungsgarantier för vindel istället för vattenkraft väljas, vilket är möjligt i Malmö stads nyupphandlade elavtal.

Det är en stor utmaning att nå målet om 100 procent förnybar energi på transportsidan, även här kan stora aktörer såsom Malmö stad visa vägen framåt. Den nya miljöbilsstrategin, som förväntas bli antagen under år 2017, blir ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bland annat elfordon. Enligt Malmö stads fordonsgasavtal är minst 50 procent biogas standard i fordonsbränslet, med möjlighet att uppgradera till 100 procent. Ska Malmö stad nå målet om 100 procent förnybart till år 2020 så behöver alla förvaltningar aktivt välja 100 procent biogas. För att bland annat åstadkomma lägre bränsleanvändning behöver arbetet med olika typer av samlogistik, avseende dagliga tjänster i staden, utvecklas vidare. Samarbetet med Skånetrafiken om införandet av elbussar på två stadsbusslinjer i Malmö år 2018 är ett viktigt steg på vägen mot fossilbränslefri trafik i staden.

Teckenförklaring