Malmönaturen ska värnas

Foto: Lars Bendroth

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

gul_uppat_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då tre naturreservat har bildats i Malmö de senaste åtta åren och flera hotade och sällsynta arter finns i kommunen. Dock behövs statistik som tydligare belyser tillståndet för biologisk mångfald samt även information angående Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för skyddad areal, ålgräs, fladdermöss samt lavar och mossor visar på svagt positiva trender medan grönyta visar på negativa trender.

Tre naturreservat har skapats i kommunens västliga delar, sedan år 2008, men den skyddade arealen utgör endast 4,5 procent av Malmös totala land- och vattenareal. Ålgräsets djuputbredning har totalt sett ökat på det tre redovisade provtagningsstationerna sedan början på 2000-talet vilket tyder på att ljusklimatet i vattnet har förbättrats. Antalet fladdermusarter har minskat något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter tillkommit som tidigare inte hittats under inventeringarna mellan år 1998 och 2002. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid de senaste inventeringarna år 2012 och 2015. Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare ser ut att ha minskat. Dock är de senaste uppgifterna inte helt jämförbara med tidigare statistik då metoderna som används för att ta fram statistiken förbättras kontinuerligt.

Arbetet med att bilda ett naturreservat på Klagshamnsudden, med dess unika naturvärden, har fortsatt under år 2016. Ett samrådsförslag med tillhörande skötselplan har färdigställts och skickats ut för inhämtande av synpunkter. Beslut om det kommunala naturreservatet förväntas bli taget av kommunfullmäktige under år 2017. Inom Malmö stad pågår även diskussioner om vilka andra områden som ska prioriteras i det fortsatta arbetet med att skydda natur i Malmö. På initiativ av ideella organisationer på både dansk och svensk sida pågår sonderingar kring möjligheter till ett utökat skydd av Öresund. Malmö stad har, med finansieringsstöd från Länsstyrelsen, påbörjat arbetet med att undersöka konsekvenserna i Malmö om ett biosfärsområde bildas.

I oktober år 2016 påbörjades byggnationen av Malmös marinpedagogiska center vid Ribersborgsstranden. Anläggningen är främst avsedd för att undervisa skolbarn om havet men även utställningar riktade mot allmänheten kommer att anordnas i byggnaden. Naturbåten är ett koncept där skolelever i Malmö får åka ut och undersöka livet i Öresund. Genom olika pedagogiska arenor inom Malmö stad har ungefär 850 gymnasie- och högstadieelever under år 2016 varit ute till havs och studerat flora och fauna. Även 38 turer för allmänheten, som snabbt blev fullbokade, kunde genomföras under sommaren, med stöd från SEA-U Marint Kunskapscenter. I Limhamns kalkbrott anordnades under år 2016 ett flertal guidade turer för allmänheten, vilka var välbesökta med totalt 1853 deltagare. Det stora intresset för dessa typer av aktiviteter tyder på att många Malmöbor vill få ta del av och lära sig mer om miljöer som annars inte är så tillgängliga inom kommunen, såsom kalkbrottet och Öresund.

Vilka insatser behövs?

Arbetet med att aktualisera och utöka Malmös Naturvårdsplan behöver prioriteras inom Malmö stad under kommande år. Planens områdesbeskrivningar behöver uppdateras och göras tillgängliga digitalt för både kommunala tjänstepersoner och Malmöbor. Naturvårdsplanens mål om naturvärden, biodiversitet och ekosystemtjänster måste konkretiseras och en genomförandestrategi för arbetet behöver tas fram. För att nå framgång i naturvårdsarbetet behöver även den ekologiska kompetensen stärkas inom den kommunala organisationen. Ytterligare värdefulla områden inom kommunens gränser behöver skydd av olika slag och arbetet med hotade och sällsynta arter behöver utökas avsevärt för att säkerställa att många fler av dessa arters livsutrymme tillgodoses. Naturen i östra Malmö behöver också göras mer tillgänglig så att Malmöborna enkelt kan besöka även fina områden i kommunens östra delar. För att öka Malmöbornas engagemang och kunskap om naturen behöver olika intressanta, lokala platser lyftas fram och på olika sätt göras lättillgängliga för allmänheten, såsom Kalkbrottet, Robotfältet, Sollidendammarna, Björklundadammen samt Öresund. Då största delen av Malmös befolkning saknar tillgång till båt är verksamheter som Naturbåten av största vikt för att kunna få Malmöborna att ta del av havet och dess natur. Kommunikation kring natur och ekosystemtjänster behöver också stärkas både internt i Malmö stad och med Malmöborna för att öka kunskapen om Malmös gröna och blå naturvärden.

Teckenförklaring