Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

Foto: Malmö högskola, Pierre Mens

Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

gul_uppat_75Det är för närvarande svårt att bedöma om målet kan nås då nyckeltal saknas för cleantechområdet och fler nyckeltal behöver tas fram för att bättre kunna beskriva och bedöma hur Malmö utvecklas som kunskaps- och innovationsstad. Målet ser dock delvis ut att kunna uppnås då de redovisade nyckeltalen alla utvecklas i riktning mot målet. Delområdets totala trend bedöms som positiv då sysselsatta inom miljöföretag samt antalet studenter och lärare vid högskolan visar på positiva trender och de nystartade företagen också ligger på en hög nivå historiskt sett.

Nyckeltalet andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö uppvisar en svagt positiv trend. Totalt sett har andelen av arbetskraften som är sysselsatta i miljöföretag ökat från 1,4 procent år 2003 till 1,6 procent år 2015 men den var som högst, 1,8 procent, år 2008 och 2009. Antalet nystartade företag i Malmö har legat mellan 2800 och 2900 stycken under de senaste sex åren. Detta är mer än dubbelt så många som vid 1990-talets mitt. Sedan 1999 har antalet helårsstudenter vid Malmö Högskola ökat med nästan 75 procent och de senaste sex åren har de uppgått till mellan 12500 och 13200 stycken. Både antalet lärare och de av dessa som är disputerade har ökat under den redovisade tioårsperioden. Under året kom också beslutet att regeringen påbörjat arbetet för att Malmö Högskola ska blir universitet den 1 januari 2018.

Det kompletterande nyckeltalet som visar på Malmös placering i en kommunranking är en subjektiv bedömning och väldigt beroende av hur kriterierna för rankingen är utformad. Det ger ändå en indikation på hur läget är på förskole- och skolområdet. Malmös placering förbättrades under år 2016 och är nu på plats 188 i SKL:s ranking av grundskolorna.

Malmö stad fortsätter att pröva nya former för samverkan med akademi och andra lärandeorganisationer. Målet är att öka kunskap om och engagemang för en hållbar utveckling. Under året bildade Skåne en femte nod inom samverkansplattformen Mistra Urban Futures. ISU, institutet för hållbar stadsutveckling, fick under år 2016 tillfälligt utökade resurser och samarbetet inom Idélab Kommendanthuset fortsatte. Malmö är även forskningskommun inom miljö och samhällsplanering och har nu tre kommundoktorander.

InnoCarnival, innovationskarneval för barn och unga, genomfördes för andra gången under året. Två innovationstävlingar, med inriktning på Sege park och på nya avfallslösningar, slutfördes under året och vinnare utsågs. Satsningen Innovationsarena Malmö går in i en ny fas med delvis ny inriktning ”Vi bygger Malmö helt och hållbart”. I slutet av oktober anordnades ett ”Climathon” i Malmö där deltagarna fick tävla om att ta fram lösningar på lokala klimat- och hållbarhetsutmaningar under ett globalt 24-timmars event. Skolsamarbete med Naturskyddsföreningen fortsätter och under år 2016 slutfördes projektet Modellskola på Malmö latin. Resultaten redovisades på en konferens i Malmö i april och ska nu spridas vidare till andra gymnasieskolor. Samtidigt inleddes ett nytt samarbete mellan föreningen och Apelgårdsskolan på temat energismart livsstil. Under året har också olika modeller för att implementera de globala målen lokalt i diskuterats, samtidigt som Malmös samarbeten med Namibia, Zambia och Sydafrika fortsätter.

Vilka insatser behövs?

Malmö Cleantech Citys arbete är fortsatt viktigt för att Malmö ska kunna vara en attraktiv plats för att både starta, driva samt utveckla företag i cleantechbranschen liksom att testa nya sätt att stimulera innovationer och kreativitet. En strategi för att öka det pedagogiska stödet för undervisning om natur, miljö och hållbar utveckling behövs för att Malmö i framtiden ska kunna få kunniga och engagerade medborgare som har tillräcklig handlingskompetens för att göra hållbara val. Samarbetet mellan stad, akademi och andra lärandeinstitutioner behöver ytterligare fördjupas för att klara de många svåra och komplexa frågor som Malmö ställs inför i framtiden.

Teckenförklaring