I Malmö är det lätt att göra rätt

latt_att_gora_ratt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl Malmöbor som näringsliv och Malmö stads organisation.

gul_uppat_150Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med att göra samhällets resursanvändning mer långsiktigt hållbar. Ett av delområdena – Avfallet ska återvinnas – ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga fyra – Hållbar upphandling, Användningen av farliga ämnen ska minska, Malmö – en kunskaps- och innovationsstad samt Hållbar konsumtion och livsstil – ser alla ut att delvis kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden (se nedan) uppvisar en positiv trend.

Teckenförklaring