Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Foto: Colourbox

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

rod_oforandrad_75Målet ser ut att bli svårt att uppnå då jordbruksmarken fortsätter att minska samtidigt som den ekologiskt odlade marken inte har ökat under de senaste fem-sex åren. Även arealer med miljöstöd minskar inom Malmö kommuns gränser. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmark och näringsläckage visar på negativa trender medan ekologiskt odlad mark och marker med miljöstöd visar på positiva trender, vilka dock på senare år har stagnerat.

Arealen jordbruksmark i Malmö kommun minskade återigen under år 2015 och arealen har total sett minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981. Andelen ekologiskt odlad mark i kommunen ökar inte längre utan har legat på ungefär samma nivå, kring 7-8 procent, alltsedan år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren men visar varken på positiva eller negativa trender totalt sett. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under de senaste sex åren legat på samma nivå, kring 350 ha, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en minskande trend sedan år 2001 för att år 2014 nästan helt försvinna.

Malmö stad har under år 2016 arbetat med att nyskapa småbiotoper i odlingslandskapet, exempelvis flera småvatten längs Sege å och två pilevallar. Dessutom har en försvunnen almallé återskapats av körsbärträd med inslag av oxel och ek.

Vilka insatser behövs?

Det är viktigt att arbetet med att ta fram en strategi, för hur Malmös landsbygd ska användas, utvecklas och skyddas, prioriteras inom den kommunala organisationen. En av översiktsplanens övergripande prioriteringar är att staden främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Därmed behövs en långsiktig målsättning tas fram för bland annat den jordbruksmark som ägs av Malmö stad eftersom den inte längre bara ska förvaltas i väntan på exploatering. Berörda aktörer på landsbygden och inom kommunen måste samarbeta i detta strategiarbete för att ta tillvara områdets utvecklingspotential så att strategin gynnar både landsbygdens och stadens invånare. Omställning av mark till ekologisk odling behöver också fortsatt prioriteras på den kommunalt ägda marken genom att till exempel ändra på arrendetider och försöka förbättra förutsättningarna för arrendatorerna under omställningsperioden.

Teckenförklaring