Inledning av miljödirektören

nobeltorgetInvigning_1000

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015. De syftar till att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Självklart är globala utmaningar även lokala.

Här i Malmö var vi tidiga med att säga att de globala målen skulle göras till våra, och nu är det viktigt att skrida från ord till handling. Den internationella konferensen Sustainable City Development, som hölls i november 2016 i Malmö, hoppas vi ska bli startskottet på en samverkan med andra kommuner, civilsamhället och företag. Samverkan är en nyckel till framgång. Vi har inte tid att göra alla misstag och erfarenheter själva, utan vi måste alla dela med oss av vår kunskap så att kunskapen blir ”main stream” och kan användas på många platser och i många olika sammanhang.

Självklart måste de globala målen kopplas ihop med Malmös fullmäktigemål och våra olika nämnders mål. Miljönämnden har redan gjort kopplingar mellan de tre målnivåerna och det tycker jag är ett utmärkt sätt att ta sig an de globala hållbarhetsmålen. De ger oss också en tydlighet kring de olika målen.

Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för bröstet. Vi har ambitiösa miljömål, men vi ser inte ut att nå dem om vårt miljöarbete fortsätter i den här takten. Vi måste helt enkelt skärpa oss om vi ska nå våra högt ställda mål. Nu hoppas jag på den nya organisationen som ska vara på plats under 2017 – att vi tar tillfället i akt och ser till att ge miljö- och hållbarhetsarbetet en nystart. Vi måste integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt. I dagsläget finns det utsedda miljösamordnare på kommunens olika förvaltningar som koordinerar arbetet med miljö och hållbarhet. I och med omorganisationen får vi se över hur arbetet ska drivas vidare på ett framgångsrikt sätt.

Det finns många frågor att arbeta vidare med och som behöver extra skjuts. Det krävs till exempel mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska i Malmö. Vidare kommer det att krävas ytterligare effektivisering för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som år 2030 till 100 procent är försörjt av förnybar energi.

Att klimatanpassa staden är en ödesfråga. Arbete med en skyfallsplan och en åtgärdsplan pågår, samtidigt som staden är på gång med åtgärder i området Söderkulla, där boende drabbades svårt under skyfallet den 31 augusti 2014. Det kommer förstås att krävas många fler insatser för att få en stad som kan stå emot stora mängder vatten, oavsett om de kommer som skyfall eller som en tillfälligt höjd havsnivå. Vi måste också ta oss en rejäl tankeställare kring mängden hårdgjord yta i staden, eftersom sådan yta är väldigt dålig på att ta emot och lagra vatten. Vi måste därför bevara och utveckla grönstruktur i staden som är bättre på att svälja vatten. Grönyta tillför dessutom många fler fördelar, exempelvis för den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och för rekreativa värden. Om den anläggs på rätt sätt, förstås.

Vi måste fortsätta jobba för att det ska vara lättare för Malmöbon att göra rätt än att göra fel. Mycket handlar om att sprida kunskap faktiskt. Om jag inte har tillgång till fakta och kunskap kan jag ju heller inte göra hållbara val. Under december 2016 genomförde vi till exempel en kampanj om hållbart mode. I kampanjen ingick en rad aktiviteter som inspirerade till en kreativ, smart och hållbar klädstil. Det togs också fram en guide till smart och hållbart mode i Malmö.

Matfrågan fortsätter att vara aktuell. I vår policy för hållbar utveckling och mat konstaterar vi bland annat att vi måste äta mer vegetabiliskt, minska matsvinnet och välja kött som ger upphov till så litet utsläpp av växthusgaser som möjligt. Själv väljer jag mer fisk, fågel och vilt sedan jag fick kunskap om hur mina kostvanor påverkar klimatet. Och denna kunskap har förstås alla Malmöbor rätt att få tillgång till! Under året har vi startat ett nytt utbildningspaket som riktar sig till stadens förskolor, äldre- och LSS-boenden – där vi berättar om hur mat och klimat hänger samman. Det ska bli spännande att följa hur vi kan få ännu mer klimatsmarta kök i staden.

Kerstin_Åkerwall_maj_2014_web_1Nu tycker jag att vi satsar på att göra 2017 till det hållbaraste året på länge och arbetar tillsammans för att nå våra högt ställda miljömål!

Kerstin Åkerwall, miljödirektör, Malmö stad