Hållbar upphandling

Kemikaliesmartforskola_tomazLundstedt_1000x500

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

gul_uppat_75Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas nyckeltal för andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta samt för användningen av varor och tjänster för att mäta den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Målet ser ut att delvis kunna uppnås då både den ekologiska maten och miljöbilarna ökar starkt inom Malmö stad. Vissa av målen i kommunens policy för hållbar utveckling och mat kommer dock, enligt halvtidsutvärderingen, att vara svåra att nå. Till exempel kan nämnas målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat ska vara klimatanpassad samt ekologisk och etiskt certifierad, där så är möjligt. Delområdets totala trend bedöms som positiv då både den ekologiska maten och miljöbilarna visar på positiva trender.

Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2015 på 53 procent av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen. Målet till år 2020 är att 100 procent av maten som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Andelen miljöbilar enligt Malmös miljöbilsstrategi uppvisar en ökande trend och år 2015 uppgick de till drygt 77 procent, vilket innebär att målet på 75 procent upp-fylldes år 2015. Ett nytt mål har satts för år 2016 på 80 procent miljöbilar inom den kommunala organisationen.

Malmö stad ser ständigt över såväl inköpsrutiner som upphandlingsrutiner på olika nivåer i organisationen och med olika fokus. Under år 2016 påbörjades arbetet med att införa en kategoristyrd arbetsmetod för kommunövergripande avtal för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med de kommunövergripande avtalen. Ett ramverk för inköpsverksamheten i Malmö stad och de helägda bolagen har även utarbetats under året som innefattar en inköpsstrategi vilken ska vara vägledande för hur inköp ska ske inom Malmö stads organisation. Strategin anger bland annat att samtliga inköp ska ske med ett medvetet ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarstagande så att inköp präglas av såväl ett livscykelperspektiv som ett etiskt perspektiv där hänsyn tas till samtliga relevanta och rimliga hållbarhetsdimensioner. Ramverket förväntas bli antaget av kommunfullmäktige under år 2017 för att därefter arbetas in i Malmö stads verksamheter.

En organisation har också byggts upp under året för att på ett verkningsfullt sätt jobba med två sociala perspektiv vid inköp, sysselsättningsfrämjande samt arbetsrättsliga villkor och samverkan har inletts på detta område med Göteborg och Stockholm. Arbetsrättsliga krav, som avser leverantörer som utför tjänster åt Malmö stad, ställs i den omfattning som är relevant, rimlig och möjlig. På IT-området har avtal tecknats under året för inköp av så kallade Chromebook datorer, vilka är konstruerade för att först och främst användas uppkopplade mot Internet då de flesta applikationer och data finns i ”molnet”. Malmö stads avtal avser datorer som uppfyller samtliga kriterier för TCO-certifiering. Detta har inneburit att marknaden nu kan erbjuda de första TCO-certifierade datorerna av detta slag. Under år 2016 har kontroller gjorts av tillverkare av IT-produkter, sjukvårdsmaterial samt järnhandelsvaror med avseende på leverantörernas uppfyllande gällande mänskliga rättigheter, såväl nationellt som internationellt.

Vilka insatser behövs?

I egenskap av betydande inköpare på marknaden, kan Malmö stad hjälpa till att driva på så att utbudet av både varor och tjänster blir mer hållbart, speciellt inom de produktkategorier där Malmö stad har stora inköpsvolymer. En förutsättning för ett lyckat arbete med hållbar upphandling inom Malmö stad är att det inom de värdemässigt stora produktområdena finns spetskompetens tillgänglig för dem som arbetar med upphandlingsprojekt och avtalsprocesser så korrekta hållbarhetskrav kan ställas. Malmö stad behöver utveckla uppföljningen av ställda miljökrav i sina avtal och exempelvis genom stickprover utföra kemisk analys av avtalade produkter. Uppföljningen av socialt relaterade krav måste finna en form och systematiseras framöver. Arbetsrättsliga krav, som avser tillverkande leverantörer, behöver ställas även framöver där det föreligger störst risk för brott mot grundläggande arbetsrättsliga villkor och mänskliga rättigheter.

Prioriterade avtalsområden avseende mänskliga rättigheter är riskområden inom produktkategorierna kontorsmaterial, möbler och IT. Det finns en strukturerad form för uppföljning när det gäller mänskliga rättigheter vilken kan komma att utökas framöver. Arbetet med ett ramverk för inköpsverksamheten och dess införande i den kommunala organisationen är viktigt att prioritera inom Malmö stad för att kunna genomföra hållbara inköp. Dessutom måste avtalstroheten bevakas och följas upp så att inköp inte sker av varor som varken är upphandlade eller avtalade. Kommande år krävs även kraftfulla insatser för att uppnå målen i Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling och klimat”. Bland annat behövs ett intensifierat arbete med att minska matsvinnet, införa mer växtbaserade menyer samt även med förändring av representationsmåltider, fikor med mera så de inte är animaliskt baserade eller innehåller flaskvatten.

Teckenförklaring