Hållbar stadsutveckling

Foto: Sanna Dolck

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då antalet studiebesök avseende hållbar stadsutveckling fortfarande ligger på en hög nivå, men hur Malmö utvecklas som motor inom området behöver också belysas. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet över studiebesök har en negativ trend de senaste åren men en positiv jämfört med för tio år sedan samtidigt som de kompletterande nyckeltalen visar på både positiva och negativa trender.

Antalet guidade besök med hållbar stadsutveckling som tema har de senaste tre åren minskat och ligger nu på drygt 1700 mottagna personer. Det är dock fortfarande ett stort antal och den stora efterfrågan på studiebesök visar på ett stort intresse för hur Malmö arbetar med hållbarhetsfrågor. I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking steg Malmö till plats 15 efter förra årets 23:e plats. I rankingen, som görs ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, har Malmö under de tidigare sex åren aldrig varit sämre än fyra. I tidningen Fokus senaste ranking om var det är bäst att bo sjönk Malmö från plats 25 till 37. De ovan nämnda rankingarna, där Sveriges 290 kommuner jämförs, ger en indikation på att Malmö ligger relativt långt framme i miljö- och hållbarhetsfrågor samt även i boendefrågor.

Inom Malmö innovationsarena pågår samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Fokus för arbetet kommer att vara att testa och förverkliga innovationer som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö. De koncept och metoder som tas fram ska testas i tre större utvecklingsområden i Malmö: Östervärn, Amiralsstaden och Lindängen.

Vilka insatser behövs?

Malmö stads arbete med hållbart byggande och Miljöbyggstrategin måste fortsatt prioriteras inom den kommunala organisationen så att samarbetet med byggherrar kan utvecklas, både när det gäller nybyggnation och befintlig bebyggelse, och ge ett mer hållbart bostadsbestånd inom kommunen. Strategier för hur Malmö stad ska kunna sprida goda exempel från arbetet med hållbar stadsutveckling behöver också tas fram så att kunskapen som erhållits kan tas tillvara och göra nytta på andra platser i världen. Det pågående samarbetet i innovationsarenan, med näringsliv, ideell sektor och akademin, är viktigt för utvecklandet av framtidens bostadshus även i befintliga områden. Genom att utarbeta och sprida metoder för att skapa fler bostäder även i befintliga bostadshus går det att öka variationen i bostadsbeståndet och därigenom få en mer blandad befolkningsstruktur i exempelvis miljonprogramsområden. Andra innovativa lösningar såsom delningsekonomi, med exempelvis återbruk, reparation och uthyrning, eller sociala klausuler vid upphandling för att skapa arbetstillfällen, behöver provas och utvecklas för att bostadsområden ska kunna byggas hållbara ur alla tre hållbarhetsaspekterna.

Teckenförklaring