God vistelsemiljö för alla i Malmö

Kroksback_jamstalldaplatser_SannaDolck_1000x500

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

fragetecken75De nyckeltal som redovisas här ger långtifrån en heltäckande bild av delområdet. Det saknas tyvärr nyckeltal avseende flertalet aspekter på Malmöbornas boendemiljöer samt även på barns lekmiljöer utomhus i Malmö. I dagsläget är det därför inte möjligt att bedöma om målet kan nås. De flesta nyckeltal som redovisas inom delområdet, såsom hudcancerfall och rökvanor i årskurs 6, uppvisar negativa trender.

Antalet olovliga boenden ökar i Malmö och under år 2016 fattades 6 beslut om förbud att ha bostäder i ej godkända lokaler medan endast 11 beslut togs mellan år 2008 och 2015. Hudcancerfallen ökar i Malmö, precis som i Sverige totalt. Uppkomsten av hudcancer beror mycket på de individuella valen som människor gör avseende solvanor men tillgången till skuggiga miljöer är också en viktig faktor. Något fler barn i årskurs 6 rökte år 2012 än år 2003, medan det var tvärtom hos ungdomar i årskurs 9. Det saknas tyvärr uppföljning inom viktiga områden såsom exempelvis ventilation, buller, byggmaterial samt luft- och markföroreningar.

Bullersituationen i Malmö är väldigt dålig jämfört med andra städer i Sverige. I många bostadsområden är bullermiljön eftersatt och mycket störningar orsakas speciellt av trafikbuller. Under år 2016 påbörjades arbetet med att ta fram den tredje bullerkarteringen över Malmö där buller från väg, tåg och hamn ingår. Denna gång tas även buller från industrier med och resultaten kommer att presenteras under år 2017. Ett förslag till kemikalieplan med inriktning barn och unga har tagits fram inom Malmö stad under året och planen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under år 2017.

I Malmö bedrivs uppsökande arbete inom bostadstillsynen där insatserna prioriteras i områden med låg välfärd eftersom undermåliga boendemiljöer i högre utsträckning finns i socialt och ekonomiskt utsatta områden. För att förebygga problem i bostäder, såsom ventilationsbrister, fukt, mögel och skadedjur, har under år 2016 uppföljning och inspektion pågått i de prioriterade områdena Lindängen, Kirseberg, Hermodsdal, Nydala, Almhög, Oxie, Kroksbäck och vissa fastigheter i norra och södra Sofielund. I flertalet av de besökta fastigheterna har större eller mindre brister som inte är förenliga med miljöbalken konstaterats. I Lindängen pågår uppföljningar i ett fastighetsbestånd för tredje gången då fastighetsägaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder tidigare. Även Lindängecentrum har blivit återinspekterat efter eftersatt renhållning, skadedjur och bristande avfallshantering. För att dessutom kunna arbeta med boendefrågorna på ett mer heltäckande sätt i Malmö har en operativ boendegrupp bildats med representanter från berörda förvaltningar inom Malmö stad och intresseföreningar såsom Hyresgästföreningen. Antalet inkomna ärende på olovliga boenden har under senaste tiden ökat och under år 2016 har totalt 7 förbud att upplåta fastigheter eller delar av fastigheter fattats. Detta utgör en kraftig ökning sen tidigare år då totalt 11 förbud fattats under åren 2008-2015. Malmö stad följer tillsammans med räddningstjänsten upp dessa utdömda boenden två gånger årligen så verksamheten inte återupptas.

Arbetet med att förbättra innemiljön på förskolor och skolor har under år 2016 fortsatt och då speciellt med fokus på buller från ventilationen samt fukt. Skolor i socioekonomiskt svaga områden har prioriterats i detta arbete. På förskole- och skolgårdar i Malmö finns lekredskap i olika omfattning och utförande. På skolorna görs, genom olika satsningar, dels fysiska förändringar på gårdarna dels insatser kring utomhuspedagogiska arbetssätt för att skapa kreativa, spännande och gröna lärmiljöer. I Malmö finns också ungefär 220 allmänna, kommunala lekplatser där stora funktions- och säkerhetskrav ställs avseende både utrustning och miljö. Ett tjugotal av dessa är temalekplatser med unika, specialbyggda lekredskap inom ett visst tema såsom bondgård, teater, fiske, sol eller rymd. Under år 2016 invigdes två nya temalekplatser, trädgårds- och fågellekplatsen.

Vilka insatser behövs?

Det arbete som bedrivs inom Malmö stad på bullerområdet är idag inte tillräckligt för att åstadkomma en förbättring för Malmöborna. Det krävs ett omfattande förebyggande arbete för att både förbättra bullermiljön i befintliga bostadsområden och att planera nya områden på bästa sätt ur bullerhänseende. Det är dessutom viktigt att tidigt inbegripa bullerfrågan i det förtätningsarbete som ska ske i befintlig bebyggelse på flera platser i Malmö.

Det är viktigt att Malmö stad även framöver prioriterar arbetet med att åtgärda olovliga boenden så utsatta människor inte bor i undermåliga utrymmen i källare och i industrilokaler som inte är avsedda för boende. Det pågående samarbetet mellan bostadstillsyn, bygglovshantering och räddningstjänst behövs för ett lyckat resultat i denna fråga. Det framgångsrika förebyggande tillsynsarbetet av boendemiljöer i Malmö är viktigt att driva vidare och sprida till andra kommuner som är intresserade av att ta sig an dessa frågor ur ett annat mer hållbart perspektiv.

Kemikaliearbetet måste fortsatt prioriteras inom Malmö stad och samarbetet inom organisationen behöver öka för att arbetet med frågan ska gå framåt och Malmöbornas exponering för farliga ämnen ska kunna minska. En kemikalieplan för hela Malmö stads organisation behöver också tas fram där omfattningen och formerna för det kommunala kemikaliearbetet beskrivs.

En ökande befolkning i en alltmer tätbebyggd stad innebär en mycket större konkurrens om ytorna, för bebyggelse, transporter, rekreation m.m. Inom Malmö stad måste ökad vikt läggas på planeringen av hur staden ska förtätas så att negativa konsekvenser på invånarnas vistelsemiljöer inte uppstår. Barnens utemiljöer, såsom förskole- och skolgårdar samt lekplatser, måste värnas i arbetet med att förtäta staden. I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att storleken av ytan i sig är en kvalité som inte bara går att ersätta genom att arbeta med utformning, lekvärden och olika kompensationer på allt mindre områden. Det är också speciellt viktigt att ta ett helhetsgrepp på närmiljön för barn som bor i utsatta områden. För att åstadkomma hälsosamma utomhusmiljöer för barn måste stor vikt läggas på utformningen av den yttre miljön så bra lekytor kan skapas med så få luftföroreningar och så lite buller som möjligt. Malmö stads arbete med att förändra och förbättra förskole- och skolgårdar behöver fortsätta samt utvecklas för att ge alla Malmös barn möjligheter att leka utomhus i inspirerande miljöer.

Teckenförklaring