Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Framtidens_stadsmiljö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

gul_uppat_150Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med Malmös stadsmiljö. De fyra delområden som varit möjliga att bedöma – Hållbar stadsutveckling, Resurserna ska användas smartare, Staden ska bli renare och tystare samt De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas – ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. På det femte delområdet (God vistelsemiljö för alla i Malmö) saknas tillräcklig information för att en bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden (se nedan) uppvisar en positiv trend.

Teckenförklaring