Effektivare användning av energi

sege3w_1000x500_matslundqvist

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020* och med ytterligare 20 procent till 2030 (*jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005).

gron_uppat_75Den första delen av målet om energianvändningen, att den ska minska med 20 procent till år 2020, är nästan uppnått år 2014. Målet för år 2020 bedöms därmed som möjligt att uppnå. Det krävs dock mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska samt för att även andra delen av målet, om att minska energianvändningen ytterligare 20 procent till år 2030, ska kunna uppnås. Dessutom behövs sannolikt ytterligare effektivisering för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som år 2030 till 100 procent är försörjt av förnybar energi. Ytterligare information behövs också för att kunna ge en bättre bild av den totala energianvändningen i Malmö. Delområdets totala trend bedöms som positiv då energianvändningen per invånare, den totala energianvändningen och kommunfastigheternas energianvändning samtliga uppvisar positiva trender.

Under år 2014 minskade återigen energianvändningen per person och uppvisade det lägsta värdet under hela den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror mycket på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006. Den totala energianvändningen i Malmö minskade också under år 2014 och ligger nu under 1990 års användning. Den totala energianvändningen har inte förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet. Kommunfastigheternas totala energianvändning ökade något jämfört med året innan. Den totala minskningen uppgår år 2015 till 21 procent jämfört med den genomsnittliga användningen år 2001-2005.

Runt om i Malmö finns det många goda exempel på energieffektiviseringsinsatser där kommunen är en aktiv part. Många byggherrar som är aktiva i Malmö väljer att bygga energieffektiva byggnader. Detta kan delvis härledas till kommunens byggherredialoger, där fördelar och möjligheter med energieffektivt byggande är en viktig del. Genom att ge specifika nybyggnadsområden miljöprofil ges även en viktig signal till de byggherrar som vill bygga i området. Detta gäller till exempel i Hyllie. Arbete med energieffektivisering sker även i befintliga områden. Ett led i det arbetet är att stadens energi- och klimatrådgivare utvecklar en webbplattform för digitaliserad och individuell energirådgivning för flerfamiljshus. I Sege Park genomförs ett försök med samtransport av varor och avfall som bland annat kan ge minskad energianvändning. Genom energitillsynen stöttas prioriterade industrier i Malmö, med en energianvändning på mer är 300 MWh per år, i arbetet med att kartlägga energianvändningen och därefter ta fram effektiviseringsåtgärder som kan genomföras.

Vilka insatser behövs?

För att kunna uppnå de högt ställda målen till år 2030 att energianvändningen ska minska med ytterligare 20 procent, från år 2020, samt att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi krävs ett omfattande arbete för både fastigheter, verksamheter och transporter. För nybyggda fastigheter behöver kommunen genom dialog eller annan form säkerställa en hög energiambition, med utgångspunkt i de byggherredialoger som redan görs idag. I existerande områden måste de goda exempel på energieffektiviserande åtgärder som redan finns tas tillvara och spridas. Självfinansierande finansieringsmodeller för hur kommunen kan underlätta energieffektiviseringsåtgärder hos externa parter (företag och privatpersoner) måste också tas fram.

För kommunens egna verksamheter behövs ett mer systematiskt arbete, med fokus på åtgärder för långsiktig energieffektivisering. Det kommunala bostadsbolaget bör också gå före när det gäller energieffektivisering både i befintliga byggnader och i nybyggnation. För att transporterna i Malmö ska bli mer energieffektiva krävs en ökad andel resor till fots, cykel eller kollektivtrafik på bekostnad av biltrafiken. Detta kan hanteras delvis genom stadens planering, där framkomlighet för bilar prioriteras ned till fördel för andra trafikslag. Det kan även hanteras genom kostnader för olika trafikslag, såsom avgifter för parkering och kollektivtrafikresor.

Teckenförklaring