Avfallet ska återvinnas

Foto: Andreas Offesson

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

gron_uppat_75Målet ser ut att kunna uppnås då både den totala avfallsmängden och per person samt matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Också insamlingen av förpackningar har ökat något i Malmö medan tidningsinsamlingen minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.

Trenden med ökande avfallsmängder ser ut att vara på väg att brytas då den totala mängden insamlat restavfall under år 2015 har minskat för fjärde året i rad och nu ligger på nästan samma nivå som år 2000 då den var som lägst under den redovisade 15-årsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var som högst, år 2007, och var dessutom år 2015 som lägst under den redovisade 15-årsperioden. Minskningen beror till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt om insamlingen av farligt avfall ökar eftersom en minskad användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så stor andel som möjligt samlas in.

Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar ökat jämfört med mätperiodens början år 2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med nästan 62 procent under samma period. Detta beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala medier. Under år 2015 minskade insamlingen av tidningar för första gången inte längre jämfört med året innan. Både pappers- och plastförpackningar har år 2015 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade tioårsperioden.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2015 och målet på 40 procent insamlat matavfall av den totala mängden nåddes. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering. Andelen mat som slängs i onödan har enligt fyra års analyser minskat i Malmö från att vara 36 procent av rest- och matavfallet år 2012 till att vara knappt 27 procent år 2015. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av matavfall som pågått i flera år inom kommunen.

Under år 2016 slutfördes arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för avfallshanteringen i regionen där berörda förvaltningar inom kommunen samt Sysav och deras övriga tretton ägarkommuner deltagit. I maj 2016 antogs därefter Avfallsplan 2016-2020 av kommunfullmäktige i Malmö. Antalet insamlingsplatser för farligt avfall har utökats och information om vad farligt avfall är och hur det ska hanteras har kommunicerats på ett flertal sätt under året. På textilområdet pågår även arbete inom Malmö stad och Sysav med att utveckla insamling och omhändertagande av kläder som inte är lämpade för återanvändning men där textilfibern kan återvinnas.

Vilka insatser behövs?

Arbetet med genomförandet av Avfallsplan 2016-2020 är viktigt att prioritera så en mer hållbar avfallshantering kan utvecklas inom kommunen med lättillgängliga insamlingssystem som gör det lätt att göra rätt för Malmöborna. Arbetet med att minska uppkomsten av avfall behöver prioriteras ytterligare både inom den kommunala organisationen och i Malmö som helhet. De tre fokusområdena i Avfallsplan 2016-2020, Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder, Hållbar sortering med ökad återvinning och Hållbar hantering för en renare miljö, innehåller åtgärder vilka delvis handlar om långsiktigt kommunikationsarbete och informationskampanjer som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan konsumtion och avfall och att motivera till ändrade konsumtionsbeteenden. För att uppnå en ökad sortering och återvinning behövs kommunikation som ökar kunskapen avseende olika produkters hantering efter användningen vilket i sin tur kan höja Malmöborna motivation till att sortera.

Utöver kommunikation och information måste praktiska förutsättningar skapas för att underlätta för invånarna. Det behöver upprättas system och platser för att byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker samt andra lösningar för att underlätta för förändrade konsumtionsbeteenden som gör återbruk och återanvändning möjligt i vardagen. Det måste också skapas fler och lättillgängliga insamlingsplatser som möjliggör ökad sortering och insamling för Malmöborna. Bland annat är det viktigt att system för insamling av textilt avfall byggs upp så att återvinning av textilfibrer kan komma igång i stor skala i Malmö.

Teckenförklaring