Användningen av farliga ämnen ska minska

farligaämnen_tomazLundstedt_1000x500

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

gul_uppat_75Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det saknas nyckeltal som visar hur Malmö stad arbetar med dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete och tillsyn, samt dels i samband med upphandlingen och vid inköpen. Målet ser dock ut att delvis kunna uppnås då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga ämnen i omgivningen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken och i hamnsedimenten samt utsläppen vid olyckor visar på positiva trender.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste fem åren jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt de farliga avfallet som uppkommer samlas in, kanske på grund av att man inte vet vad farligt avfall är. Så mycket som 11 procent uppger i kundenkäten som görs årligen, att de aldrig lämnat något farligt avfall. Förekomsten av farliga ämnen i slammet från reningsverken har totalt sett minskat sedan början på 1990-talet även om variationen mellan åren ibland har varit stor.

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit ökade under år 2015 till nästan 60 stycken efter att de föregående sex åren ha varierat mellan 33 och 50 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade under år 2015 jämfört med året innan och uppgick endast till ett enda. Fyra år under den redovisade tioårsperioden har däremot inte något utsläpp registrerats. Förekomsten av tungmetaller i undersökta hamnsediment uppvisar en minskande trend förutom vid den senaste inventeringen år 2013 då värdena för bly, kvicksilver och kadmium alla ökade lite. Antalet kemiska produkter, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö har varierat över åren. År 2014 ligger antalet återigen på samma nivå som år 1996, vilket är de högsta antalen för hela perioden.

Arbetet med en kemikalieplan med inriktning barn och unga har fortsatt under året och den håller på att kompletteras med åtgärder och ansvarsfördelning för att bli mer konkret och användbar inom den kommunala organisationen. Planen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under år 2017. I samverkan med Lunds kommun och Region Skåne anordnades under hösten ett seminarium om kemikaliesmart byggande där berörda parter inom organisationerna deltog såsom byggprojektledare, förvaltare, inköpare, upphandlare, projektsamordnare, lokalsamordnare och politiker. Utbildningsmaterial, i form av tryckt material och film, har också tagits fram som vägledning till förskolepersonal i Malmö stad för att uppnå en kemikaliesmart förskola. Undersökning av kemikalier i inomhusmiljön på ett tiotal förskolor i Malmö har genomförts och uppföljning av ramavtal avseende idrottsmaterial har också skett under året. Information om farligt avfall, hur det ska sorteras och var det ska lämnas in har kommunicerats på ett flertal sätt under år 2016 och antalet insamlingsplatser har även utökats.

Vilka insatser behövs?

Arbetet inom kemikalieområdet måste fortsatt prioriteras inom den kommunala organisationen. För att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen behöver en kemikalieplan för hela Malmö stads organisation arbetas fram som beskriver omfattningen och formerna för det kommunala kemikaliearbetet. Ökat samarbete inom den kommunala organisationen är en förutsättning för att kemikaliearbetet ska gå framåt. Kemikaliekunskapen behöver bli bättre i Malmö stads organisation och även i samhället som helhet. Det behövs därför kunskapshöjande åtgärder både inom den kommunala verksamheten och för Malmöborna för att höja medvetenheten om farliga kemikalier och stärka människors handlingskraft i att kunna göra hållbara val i vardagen.

På upphandlingssidan behöver arbetet med att ställa miljökrav fortsätta så produkter med farliga egenskaper kan sorteras bort ur utbudet. Uppföljning av ställda krav i avtalen behöver också ske så levererade produkter motsvarar ställda krav. Vid ny- och ombyggnationer inom Malmö stad måste också krav ställas på att kemikaliesmarta byggvaror och produkter ska användas. Ytterligare informationsinsatser krävs avseende farligt avfall för att uppmärksamma Malmöborna på dels vad farligt avfall är dels hur rester ska tas omhand efter användning.

Teckenförklaring