Anpassning till klimatförändringarna

Foto: Johann Selles

Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat bland annat genom planarbete på vattensidan. Andelen hårdgjord yta uppvisar dock en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen samtidigt som klimatanpassningsarbetet blir bättre. Då nyckeltal också saknas avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur bedöms delmålets totala trend som varken positiv eller negativ.

Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en ökande tendens mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 25,5 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering till plats 20 bland Sveriges kommuner.

Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen sker. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ”Plan för Malmös vatten” håller på att tas fram. Denna övergripande vattenplan ska beskriva planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela geografiska område, även havsområdet. Inom detta arbete har en VA-utbyggnadsplan tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige under år 2016, där den framtida utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet beskrivs. Arbete pågår också med en Skyfallsplan och en handlingsplan för skyfallsombyggnad av allmän plats, vilka ska behandla regn som inte kan tas omhand av dagvattensystemet och som orsakar skador på bebyggelse, olägenheter för invånarna samt trafikstörningar.

Vilka insatser behövs?

Det påbörjade arbetet med Skyfallsplanen måste fortsatt prioriteras så den framtagna strategidelen kan kompletteras med en handlingsplan för att rusta Malmö och den kommunala organisationen inför de stora och intensiva regn som är en effekt av de pågående klimatförändringarna. Kraftig nederbörd och översvämningar innebär stora påfrestningar på staden. Vid extrema nederbördsituationer samlas stora mängder vatten, mer eller mindre förorenat, på de hårdgjorda ytorna och transporteras alltför snabbt vidare till avloppsnätet och vattendragen. För att förebygga översvämningar krävs en god balans mellan behovet av förtätning och av klimatanpassning redan tidigt i stadsplaneringsprocessen, så en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten kan åstadkommas. Detta inbegriper även hänsyn till recipienten så att dagvattnet som släpps ut i vattendraget eller slutligen i Öresund inte försämrar den rådande vattenkvaliteten. En tydligare ansvars- och rollfördelning krävs inom den kommunala organisationen för både akuta insatser och det långsiktiga förebyggande arbetet. En samordningsgrupp med representanter från Malmö stads förvaltningar och VA SYD, behövs för att driva och samordna arbetet. Det är också viktigt att formulera ett gemensamt ställningstagande inom Malmö stad om vilken risknivå som staden anser lämplig för klimatanpassningsarbetet.

Arbetet med att ersätta hårdgjorda ytor med grönska i olika former, till exempel gröna tak, regnbäddar och gröna väggar, behöver intensifieras inom kommunen och även inbegripa privat mark. Ett arbete med att involvera stadens privata markägare och upplysa om vikten av grönska och lokalt omhändertagande av dagvatten på tomter och innergårdar behövs också för att ytterligare kunna mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna. Andra effekter av klimatförändringarna, som höga havsvattenstånd, värmeböljor och stormar, vilka kan ha stor påverkan på samhället och Malmöborna behöver också hanteras inom den kommunala organisationen.

Teckenförklaring