Miljöredovisning 2016

Foto: Apelöga

Varje år sammanställs hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen. Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad den 17 december 2009. Miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Kerstin Åkerwall
Miljödirektör

Kerstin Åkerwall

Så är det dags att summera miljöåret som gått. Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad.

Carina Svensson
Miljönämndens ordförande

Carina Svensson

Det är oroväckande att vi inte når Malmös miljömål, och jag tror inte att målen tagits på allvar överallt i Malmö stads organisation.

Se statistik löpande i Miljöbarometern

I Miljöbarometern visas en ögonblicksbild på miljötillståndet i Malmö utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå.
Besök Miljöbarometern

Läs mer
7-8%
av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Arealen jordbruksmark har totalt sett minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981. Andelen ekologiskt odlad mark i kommunen ökar inte längre utan har legat på ungefär samma nivå, kring 7-8 procent, alltsedan år 2009.

Läs mer