Redovisning av indikatorer

Pildammsparken, hösten 2011| Pildammsparken, fall 2011

Redovisning av utfall

I detta kapitel redovisas indikatorer och utfall. Indikatorerna redovisas utifrån fyra kategorier – barn och ungas uppväxtvillkor, boendemiljö och stadsutveckling, sysselsättning samt hälsa, levnadsvanor och inflytande. Medellivslängd betraktas som en övergripande indikator och presenteras därför inte under någon av ovanstående kategorier. En del av indikatorerna kan placeras under mer än en kategori men har placerats där de i huvudsak hör hemma. För flertalet indikatorer är det möjligt att följa en tidsserie bakåt i tiden medan det för andra saknas tidigare mätningar och då beskrivs endast nuläget. Bakgrunden till urval av indikatorer beskrivs i bilaga 1.

För några indikatorer saknas i dagsläget tillgänglig data och/eller har indikatorn ännu inte kunnat fastställas. Dessa indikatorer beskrivs i bilaga 2.

Statistiken hämtas från olika källor och vilka mätår som presenteras varierar från indikator till indikator, beroende på tillgång till data. I den tillhörande tabellsamlingen presenteras statistiken i tabeller.

Fokus i redovisningen är att, där det är möjligt och relevant, presentera indikatorerna utifrån indelningsgrunder så som kön, ålder och olika socioekonomiska indelningar. För ett antal indikatorer redovisas också jämförelser med andra storstäder, Skåne eller riket. En del siffror påverkas av gränspendlingen mellan Malmö och Köpenhamn.

För mer detaljerad information kring utfallet hänvisas till Tabellsamling – Malmö stads hållbarhetsrapport 2016. För mer information om respektive indikator hänvisas till dokumentet Beskrivning av indikatorer – Malmö stads hållbarhetsrapport 2016.

Medellivslängd

Definition av indikatorn – Återstående förväntad medellivslängd vid 30 års ålder
Indikatorn medellivslängd är av mer övergripande karaktär än övriga indikatorer i rapporten.

Observera att diagram 1 börjar vid 42 år för att tydligare kunna visa skillnaderna i medellivslängd.

Diagram 1: Återstående förväntad medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå och kön

År 2011-2014. Malmö. - Oförändrad

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder skiljer sig åt mellan grupper med olika utbildningsnivåer och den återstående förväntade medellivslängden stiger med ökad utbildningsnivå. Män har lägre medellivs-längd än kvinnor för alla utbildningsnivåer. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor med förgymnasial och eftergymnasial utbildning är 3,9 år och skillnaden för män är 6,9 år.

Skillnaderna mellan könen är större inom gruppen med förgymnasial utbildning än inom gruppen med eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan könen är 5 år inom gruppen med förgymnasial utbildning och endast 2,9 år inom gruppen med eftergymnasial utbildning.

* Beräknat på ett genomsnitt för åren 2011-2014

Diagram 2: Återstående förväntad medellivslängd vid 30 års ålder efter inkomst och kön

År 2009-2013. Malmö. - Oförändrad

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder är högst för gruppen med högst inkomst och lägst för gruppen med näst lägst inkomst för både kvinnor och män. Det är ett något annorlunda mönster än för utbildningsnivå. Skillnaden mellan inkomstgruppen med högst och den med lägst medellivslängd är knappt fyra år för kvinnor och knappt sju år för män. Skillnaderna mellan kvinnor och män är större i den lägsta kvartilen än i den högsta.

*En anledning till att gruppen med lägst inkomst inte har lägst medellivslängd kan vara övertäckning. Personer utan inkomst, som kanske har flyttat från landet utan att detta har anmälts, kan inte heller avlida, och dödligheten blir underskattad. Inkomststatistik senast från 2013, därav valt intervall för uppgifter i diagrammet ovan.

*I ovanstående underlag inkluderas till exempel också pendlare till Danmark som i statistiken inte har någon inkomst.

Följ länkarna nedan för att läsa om respektive indikator.