Delaktighet inom den egna organisationen

Malmö stads tjänstecyklar används av hela kommunen

Medarbetarnas tillit och delaktighet inom Malmö stad, mellan och inom förvaltningar och nämnder, är troligtvis en förutsättning för att kunna skapa en organisation som bidrar till ökat inflytande och delaktighet bland Malmöbor och brukare. Medarbetarnas delaktighet i Malmö stad beskrivs inte i denna rapport, men är en fråga som har fått ökad uppmärksamhet på nationell nivå genom den tillitsdelegation som regeringen beslutade om att inrätta under 2016. Tillitsreformen handlar om hur styrningen i den offentliga sektorn ska utvecklas för att offentligt anställda ska få använda sin kunskap på ett effektivt sätt. Med detta skapas större nytta och kvalitet för invånarna (Regeringen, 2016).