Bilaga 2 – Indikatorer under utveckling

I denna bilaga presenteras kort de indikatorer som ska ses över framåt.

Barn och ungas exponering för farliga kemiska ämnen i inomhus- och utomhusmiljö

Det saknas i nuläget data för indikatorn.

En kemikalieplan har tagits fram och miljönämnden beslutade under våren 2016 att framtagen plan skulle skickas ut på remiss till förvaltningar, bolag och andra berörda organisationer under våren. Kemikalieplanen kommer att förankras i kommunfullmäktige under 2017. Anledningen är att planen efter remissvaren behövt arbetas om i syfte att bli mer konkret. En åtgärdsplan kommer att läggas till i planen för att göra den tydligare. Åtgärderna arbetas fram tillsammans med berörda förvaltningar/bolag.

Kemikalieplanen är inriktad på barn och unga eftersom de påverkas mer än vuxna av kemiska ämnen i sin närmiljö eftersom barnen kroppar är under utveckling. Barn äter, dricker och andas upp til sju gånger mer än en vuxen relaterat till sin kroppsvikt, vilket innebär att de får i sig mer även av farliga ämnen. Kemikalieplanen fokuserar på de yngre barnen eftersom de påverkas mest av kemiska ämnen i sin omgivning. De ute- och innemiljöer som de flesta barn och unga vistas i den mesta av tiden är stadens förskolor, skolor och utemiljöer som parker/gårdar.

Behov av information och utbildning för flera målgrupper är också väsentligt för att en förändring ska kunna ske. Kommunikation är därför ett viktigt verktyg för att lyckas med kemikaliearbetet. Kemikalieplanen behöver vara känd i och utanför Malmö stads organisation. Därför kommer en tydlig och målinriktad kommunikationsplan att tas fram i syfte att bedriva ett effektivt kemikaliearbete.

Upphandlingsenheten fortsätter att ställa tydliga kemikaliekrav vid upphandling, i synnerhet av varor som finns i barnens miljöer. Ett exempel är rengöringsmedel och övriga städprodukter, där nytt avtal tecknades under 2016, som nu endast omfattar varor som uppfyller flera avancerade kemikaliekrav. Ett annat exempel är avtalet för Chromebooksdatorer till grundskoleelever vilket också tecknades under 2016. Datorerna uppfyller miljöcertifieringen TCO (internationell hållbarhetscertifiering som främjar hållbara IT-produkter) och klarar därmed flera omfattande krav avseende kemiskt innehåll.

Kemikaliekrav som är ställda i avtal följs upp genom leverantörsdialoger, anpassning av utbudet i Raindance, granskning av teknisk dokumentation samt analys av kemiskt innehåll. Ett (1) avtal årligen följs upp med kemisk analys/provtagning och under 2016 analyserades visst idrottsmaterial.

Vattenkvalitet

Det saknas i nuläget data för indikatorn. Plan för Malmös vatten var på samråd i början av 2016 och under året har sedan fokus legat på arbetet med dagvattenplan, skyfallsplan och en utredning kring skydd mot höga havsvattenstånd. När en översyn nu samtidigt ska göras av Malmös översiktsplan kommer Plan för Malmös vatten sannolikt att integreras i denna.  Diskussionen kring indikatorer för vattenkvalitet fortsätter därför under 2017.

Hälsosam boendemiljö

Det saknas i nuläget data för indikatorn.

Barnens boendemiljö är en viktig bestämningsfaktor för deras möjlighet och rättighet att utveckla en god hälsa. För att bidra till att utjämna hälsoskillnaderna måste boendekvalitén i stora delar av det befintliga bostadsbeståndet höjas. Bostadstillsynens uppdrag är att säkerhetsställa att miljöbalkens krav på hälsosamma bostäder uppfylls.

Tillsynen innebär inspektioner, bedömningar och kravställningar mot fastighetsägarna. Resultatet efter tillsynen är att bostaden:

 • är fri från fukt- och mögelskador
 • är fri från skadligt buller
 • har en god temperatur
 • har en tillfredställande luftväxling
 • har ett fungerande system för hantering av skadedjur
 • har fungerande avfalls- och renhållningshantering kring bostaden och närliggande miljö
 • har ett fungerande felanmälningssystem

Ett förslag till indikator kan vara: Andel fastigheter med hälsosam boendemiljö

 • Antal fastigheter (andel: 100 %) i prioriterade områden enligt den geografika indelning som pekas ut i trygghetsmätningar och i Malmö kommissionens rapport.
 • Andelen fastigheter som uppnått en hälsosam bostad efter vår tillsyn med start 2008 då vi började jobba förebyggande
 • Andelen fastigheter där åtgärder pågår efter vår tillsyn (dvs. pågående tillsynsärenden)
 • Andelen fastigheter som redan hade en hälsosam boendemiljö (ansvarsfulla verksamhetsutövare)
 • Andelen fastigheter ännu inte fått tillsyn

Tillgång till grönyta

Det saknas i nuläget data för indikatorn.

Arbetet med att revidera Malmös grönplan pågår. Det underlag som utarbetas inom det arbetet kommer att utgöra en viktig grund för vilket/vilka mått som ska användas för indikatorn Tillgång till grönyta i en framtida hållbarhetsrapport. I det förslag till indikatorer som i nuläget finns till Malmös grönplan nämns bland annat tillgängliga grönområden inom tätorten, andel grönområden som är bullerstörda och andel av tätortsbefolkningen i åldersgruppen 6-12 år som på egen hand når en grönyta med lekvärde inom 200 meter från bostaden.