Sjukfrånvaro

bildbank160824_ribbanlopning_1702_pr_addb3217d90b477f03c7799832a2d8cc__70007

Sjukfrånvaron 2016 motsvarade 6,95 %, vilket var en ökning motsvarande 0,06 procentenheter i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,71 % och för män 4,49 %. Vid en jämförelse under den senaste tioårsperioden framgår att sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 och 2016 ligger på ungefär samma nivåer som Malmö stad hade för tio år sedan. Detta följer trenden i offentliga organisationer. De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är undersköterskor, barnskötare, vårdare, förskollärare och vårdbiträden. Utvecklingen av sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2012–2016 framgår av diagrammet.

De totala sjuklönekostnaderna under 2016 uppgick till 249 Mkr, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, motsvarade knappt 200 Mkr, det vill säga drygt 80 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Tabellen nedan visar sjukfrånvaron enligt den lagstadgade sjukfrånvaroredovisningen, som är beräknad utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag. Den totala sjukfrånvaron ökade 2016 med 0,16 procentenheter i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaro i procent

Förändring i procentenheter