Sammanfattning

City | City Centre

2016 visar på en god ekonomi

För 2016 redovisas ett överskott om 962 Mkr, vilket innebär en budgetavvikelse om +720 Mkr. Av resultatet kan 705 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Överskottet beror till stor del på ett gynnsamt konjunkturläge. Fler fastighetsförsäljningar, framtagna detaljplaner och bygglov har genererat ett överskott gentemot budget. Det mycket låga ränteläget har resulterat i ett överskott avseende servicenämndens fastigheter och ett förbättrat finansnetto. Ytterligare en förklaring är att antalet flyktingar och asylsökande blivit lägre än förväntat vilket i sin tur inneburit att det tillfälliga statliga stödet för flyktingmottagande inte har förbrukats fullt ut. Överskottet beror också på statsbidraget för ökat bostadsbyggande. Beslutet kom först i december 2016 och statsbidraget har därför inte kunnat förbrukas under året.

Resultatet visar på en god budgetföljsamhet i stadens nämnder och det finansiella målet har uppnåtts. Resultatet har också medfört en hög skattefinansiering av årets investeringar vilket leder till ett förbättrat finansiellt utrymme för de kommande årens stora investeringsbehov.

Positiv förflyttning inom kommunfullmäktiges mål

För 2016 har inget av kommunfullmäktiges mål uppfyllts fullt ut, med undantag för det finansiella målet. Däremot har det skett en positiv förflyttning för samtliga mål. Utifrån nämndernas och bolagens rapportering framgår att styrning, ledning och utveckling med mål har fått större genomslag i takt med att nämnder och bolag fått mer erfarenhet. För att förbättra måluppfyllelsen behövs ett fortsatt fokus på samverkan kring till exempel barn och unga och kring insatser för att fler ska bli självförsörjande. Vidare behöver fokus exempelvis ligga på insatser för kompetensförsörjning och minskad personalomsättning, ett övergripande trygghetsarbete, ökat bostadsbyggande, på att nå fler Malmöbor inom kultur- och fritidsverksamheterna och på att jämställdhetsperspektivet fortsatt integreras i ordinarie strukturer.

Malmöborna blir fler

Antalet invånare ökade med cirka 5 900 under året. Födelsetalet är fortsatt högt och det har varit ett positivt flyttningsnetto. Av den totala inflyttningen var knappt 67 % inrikes inflyttade. Det genomsnittliga antalet invånare under året blev knappt 500 färre än det antal som låg till grund för den ursprungliga budgeten 2016.

Hög byggtakt och fortsatt god planberedskap

Malmö har en hög befolkningstillväxt och därmed ett stort behov av bostadsbyggande och utbyggnad av samhällsservice. Under året har det genom antagna detaljplaner möjliggjorts för drygt 2 900 bostäder samt cirka 980 förskoleplatser och 380 skolplatser. Under året beviljades bygglov för 4 000 bostäder att jämföra med 3 200 för 2015. Det beviljades även bygglov för cirka 1 480 förskoleplatser samt 3 150 skolplatser, även detta på nivåer högre än 2015. Under året har 3 100 bostäder byggstartats vilket är den högsta volymen på många år. Områdena Hyllie, Västra hamnen och Sorgenfri har extra hög prioritet i utbyggnaden av bostäder och samhällsservice eftersom dessa områden har stor kapacitet samt ligger i stationsnära områden.

Fortsatt fokus på utbyggnad och likvärdighet i de pedagogiska verksamheterna

Antalet barn/elever i förskola, grundskola och fritidshem fortsätter att öka till följd av att stadens invånare blir fler. För förskoleverksamheten som expanderat kraftigt under ett antal år har ökningstakten nu börjat plana ut. Grundskoleverksamheten är däremot i början av en expansiv period. Den kraftiga utbyggnaden innebär ett stort fokus på tillgången till ändamålsenliga lokaler och kompetensförsörjning. Även kvalitets- och likvärdighetsfrågor har fortsatt fokus i de pedagogiska verksamheterna, men även om ett stort antal utvecklingsinsatser pågår finns fortsatt stora utmaningar inom detta område.

Antalet hemlösa ökar men antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar

Hem- och bostadslösheten fortsatte att öka. Den årliga kartläggning av antalet hemlösa i Malmö visade att antalet vuxna hemlösa uppgick till 1 740 personer, varav 669 kvinnor och 1 071 män. Antalet vuxna hemlösa ökade med 407 personer jämfört med föregående år, 162 kvinnor och 245 män. Antal barn i hemlösa hushåll var 887, vilket var 212 fler än 2015. Kommunens kostnader för att hjälpa hem- och bostadslösa uppgick till 388 Mkr, vilket var en ökning med 49 % jämfört med föregående år.
Antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskade jämfört med 2015. Under året fick 16 090 hushåll hjälp någon gång under året, vilket var en minskning med drygt 300 hushåll. Det är första gången sedan 2008 som antal hushåll minskar. Höjd riksnorm innebar, trots minskningen av antal hushåll, att kostnaderna ökade med 1 %.

Utveckling för att möta framtidens behov för äldre och funktionshindrade

Inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade pågår ständig verksamhetsutveckling för att möta framtidens utmaningar. Fler äldre har varit i behov av mer avancerad vård i hemmet och under en del av året har köer till särskilt boende skapat ett ökat behov av korttidsvård. Utveckling pågår tillsammans med Region Skåne, genom ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal, för att erbjuda mer avancerad vård i hemmet till de mest sjuka. Införande av digitala tjänster och välfärdsteknologi är ett viktigt led i utvecklingen för att bättre möta framtidens behov. Inom hemtjänsten har arbete till exempel pågått med införande av digitala lås och mobila verktyg för dokumentation av insatser. Omsorgen om funktionshindrade arbetar för att utveckla kommunikationen med brukarna för att utveckla deras möjligheter till delaktighet och inflytande i vardagen.

Fortsatt högt flyktingmottagande men lägre än väntat

Under 2016 har totalt 401 ensamkommande barn ankommit till Malmö, varav cirka en fjärdedel anlände före den 4 januari då gränskontrollerna infördes. De som ankommit har av Migrationsverket kommunanvisats i väntan på utredning av sin asylansökan. Totalt kommunanvisades 84 ensamkommande barn till Malmö under året, att jämföra med prognosen om 903 kommunanvisade inför 2016. Under 2016 har totalt 2 912 nyanlända med uppehållstillstånd bosatt sig i Malmö, varav 1 507 personer befann sig i eget boende i staden när de fick uppehållstillstånd. Den näst största gruppen nyanlända, 580 personer, är anhöriga till flyktingar, direktinresta från utlandet.

Två nya bolag i kommunens bolagskoncern

Under 2016 har två nya bolag bildats, Parkeringsövervakning i Malmö AB samt Boplats Syd AB. Båda bolag ingår, tillsammans med kommunens övriga helägda kommunala aktiebolag, i kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är moderbolag. Företagens resultat har totalt sett ökat till 1 028 Mkr jämfört med 378 Mkr 2015.

Rätt kompetens en förutsättning för god service till Malmöborna

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att organisationen kan säkerställa rätt kompetens. I början av året fattades beslut om ett gemensamt ledningssystem för kompetensförsörjning i Malmö stad. Arbetet med att minska antalet timavlönade timmar har gett fortsatt effekt och antalet timavlönade medarbetare har minskat för tredje året i rad. Mot bakgrund av den ökande sjukfrånvaron beslutade kommunstyrelsen i början av året om ett antal insatser i det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv i Malmö stad. Under 2016 ökade sjukfrånvaron men med avtagande ökningstakt. Antalet månadsavlönade medarbetare ökade jämfört med föregående år, främst på grund av en fortsatt utbyggnad av skolan och förskolan. Av de månadsavlönade medarbetarna var 76,4 % kvinnor och 23,6 % män. Av de månadsavlönade var 86,4 % tillsvidareanställda.