Sammanfattning av måluppfyllelse

bildbankFotograf_Jenny_Leyman_16faxes_pr_36f9d8858518e0e4f6db90d92624fd77__70007

Kommunfullmäktigemålet inom En ung global och modern stad är brett och samtidigt av visionär karaktär. Nämndsmålen täcker inte in alla delar av kommunfullmäktigemålet, och det är därför inte möjligt att göra en samlad bedömning av måluppfyllelse. De områden som de flesta nämnder och bolag fokuserar på inom målet är inflytande och delaktighet samt att stärka arenor för samverkan – i många fall med ett särskilt fokus på barn och unga. Det framgår att en positiv förflyttning har skett under året inom dessa områden, eftersom flertalet nämnder och bolag bedömer att nämndsmålen uppfyllts.

Träffbilden är relativt god för målet inom En stad för arbete och näringsliv men endast hälften av nämnderna och bolagen klarar sin målsättning fullt ut, vilket medför att målet inte bedöms uppfyllt under året. Det har skett en positiv förflyttning, men det finns ett behov av att stärka stadens samverkansstrukturer och insatser inom försörjningsstöd, kompetensförsörjning och ökad tillgång till byggklar mark för verksamheter och bostäder.

Inom En stad för barn och unga är bedömningen att målet inte kan uppfyllas fullt ut eftersom nämndsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet är bristfällig. Nämndernas och bolagens bedömning av måluppfyllelse visar dock sammantaget att det har skett en positiv förflyttning under året, och det framgår allt tydligare att stadens nämnder och bolag bedriver ett utvecklingsarbete som till stor del fokuserar på barn och unga. Flera nämnder och bolag lyfter att Malmös socioekonomiska utmaningar försvårar måluppfyllelse eftersom det påverkar skolresultat, möjlighet till delaktighet, förutsättningar att röra sig fritt i staden och att ta del av stadens utbud.

I stort visar nämndernas och bolagens mål på en god träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet inom En öppen stad. Flertalet nämnder och bolag anger att de i olika utsträckning bidrar till kommunfullmäktigemålet, men bedömningen är att kommunfullmäktigemålet inte uppnåtts fullt ut. Arbetet med jämställdhet, antidiskriminering och lika rättigheter är mer framgångsrikt och hållbart i de nämnder där det är integrerat i ordinarie processer och strukturer.

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen har ökat inom En stad för alla jämfört med tidigare år. Flera nämnder och bolag arbetar med att stödja och ge råd till Malmöbor med behov av stöd och hjälp, eller på olika sätt stärka deras inflytande och delaktighet. Kommunfullmäktigemålet har dock inte uppnåtts fullt ut. Detta beror bland annat på hög personalomsättning inom vissa yrkeskategorier (exempelvis socialsekreterare), satsningar som fortfarande är i uppstartsskede och ännu inte har gett effekt, samt förändrade förutsättningar under året såsom befolkningsutvecklingen.

Måluppfyllelsen inom En trygg och tillgänglig stad har förbättrats sedan 2015 eftersom fler nämnder och bolag har arbetat mer systematiskt med att utveckla arbetet inom ramen för nämndsmålen. Målsättningen inom kommunfullmäktigemålet bedöms dock inte ha uppfyllts fullt ut. Liksom tidigare år rapporterar endast ett fåtal nämnder och bolag kring tillgänglighet. Nämnderna och bolagen framhåller också att samarbete är en grundförutsättning för att lyckas i det övergripande trygghetsarbetet, samt fokus på långsiktighet och behov av kunskap rörande bakomliggande orsaker till otrygghet.

Inom En Kreativ stad bedöms uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet vara god och utvecklingen gå i positiv riktning, även om kommunfullmäktigemålets ambitioner inte nås fullt ut. Malmö erbjuder ett varierat utbud av kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter, och år 2016 noterades sammantaget ett besöksrekord till stadens kulturinstitutioner.  Samtidigt arbetar ett flertal nämnder och bolag fortsatt för att förbättra måluppfyllelsen genom att försöka nå fler Malmöbor och locka fler besökare till staden. Ett aktivt arbete har gjorts för att anpassa nämndernas och bolagens verksamheter eller kultur- och aktivitetsutbud så att de blir tillgängliga för fler och på lika villkor. Här kan särskilt nämnas målgruppen barn och ungdomar, däribland nyanlända ungdomar.

Inom En ekologiskt hållbar stad finns två kommunfullmäktigemål. Det första fokuserar på att skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning, medan det andra uttrycker ambitionen om en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Vad gäller det första målet har bostadsförsörjningen stått högt på agendan under 2016, och bostadsbyggandet har tagit fart. Kommunfullmäktigemålet har dock inte uppfyllts fullt ut. Antalet hemlösa i Malmö har fortsatt att öka och utbudet på bostadsmarknaden motsvarar inte behovet av bostäder. Vad gäller det andra målet inom målområdet är träffbilden bristfällig eftersom det hälsofrämjande arbetet kommer i skymundan. Däremot framgår det från nämndernas rapportering att det finns ett stort fokus på miljövänliga produkter och hållbart resande i kommunens verksamheter. Nämnderna verkar också ha kommit långt när det gäller klimatanpassade fastigheter och anläggningar. Miljöredovisningen för Malmö stad år 2016 visar att stadens miljömål inte kommer att nås inom utsatt tid. Sammantaget innebär det att kommunen går i riktning mot måluppfyllelse vad gäller vissa delar av målet, men att kommunfullmäktigemålet inte uppfyllts fullt ut.

Under 2016 genomfördes ett antal övergripande insatser som kan förväntas ge positiva effekter i samtliga nämnders och bolags fortsatta arbete inom En stad med bra arbetsvillkor. Exempelvis infördes ett kommungemensamt arbetssätt för kompetensförsörjning under 2016. Nämndernas och bolagens mål ger sammantaget en god träffbild i relation till kommunfullmäktiges mål och skapar goda förutsättningar för måluppfyllelse. Däremot har knappt hälften av nämndsmålen uppnåtts, och kommunfullmäktigemålet har därför inte heller nåtts fullt ut. Ett område där några nämnder inte nått sina målsättningar fullt ut, men där utvecklingen generellt är positiv, är andelen timavlönade timmar. För Malmö stad som helhet har det också noterats en liten ökning i sjukfrånvaron under 2016.