Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i Mkr

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23. I sammanställd redovisningen ingår koncernen Copenhagen Malmö Port AB med ännu ej fastställda uppgifter.