Resultat

Totalt resultat för kommunen

Årets resultat uppgick till +962 Mkr jämfört med + 563 Mkr föregående år. För 2016 uppgår det budgeterade resultatet till +242 Mkr och det redovisade resultatet innebär en budgetavvikelse om +720 Mkr. Resultatet uppgick till 5,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Överskottet beror till stor del på ett gynnsamt konjunkturläge. Fler fastighetsförsäljningar, framtagna detaljplaner och bygglov har genererat ett överskott gentemot budget. Det mycket låga ränteläget har resulterat i ett överskott avseende servicenämndens fastigheter och ett förbättrat finansnetto.

Ytterligare en förklaring är att antalet flyktingar och asylsökande blivit lägre än förväntat vilket i sin tur inneburit att det tillfälliga statliga stödet för flyktingmottagande inte har förbrukats fullt ut. Därtill har kommunen erhållit ett extra statsbidrag för bostadsbyggande, vilket bidrar till överskottet.

Resultatet visar att budgetföljsamheten i stadens nämnder är fortsatt god och överskottet har inneburit att det finansiella målet har uppnåtts. Resultatet har också medfört en hög skattefinansiering av årets investeringar vilket leder till ett förbättrat finansiellt utrymme för de kommande årens stora investeringsbehov.

För år 2016 är det inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut, med undantag för det finansiella målet. Kommunfullmäktigemålen är dock långsiktiga i sin karaktär och det är positivt att det skett en förflyttning mot måluppfyllelse för samtliga mål.

Den sammantagna bedömningen utifrån det redovisade resultatet, uppfyllelsen av det finansiella målet och den positiva förflyttningen mot måluppfyllelse för de övriga kommunfullmäktigemålen är att den ekonomiska hushållningen har varit god.

Intäkter

Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens största intäktskälla och utgör nästan 80 % av de totala intäkterna. Jämfört med föregående år ökade skatteintäkterna med 6 % och de generella statsbidragen med 13 %. Den relativt stora ökningen av de generella statsbidragen beror framför allt på det statliga stödet för flyktingmottagande och statsbidraget för ett ökat bostadsbyggande.

Kommunen hade totalt 22,2 miljarder kronor i intäkter 2016. Fördelningen mellan de olika intäktskällorna framgår av diagrammet.

Merparten av de generella statsbidragen, 4 miljarder kr, kommer från det kommunala inkomstutjämningssystemet och är en effekt av att kommunen har ett relativt svagt skatteunderlag. Kommunens skattekraft för inkomståret 2015 uppgick till 85,4 % av medelskattekraften i riket. Efter en längre period av minskande andel av medelskattekraften tycks den nedåtgående trenden ha avstannat de senaste åren och andelen av medelskattekraften 2015 var något högre än året innan.

Kostnader

Kommunens totala kostnader uppgick under året till 21,2 miljarder vilket var en ökning med 5,5 %. Personalen utgör den största kostnadsposten med cirka 54 % följt av köp av tjänster och material som utgör 33 % av kostnaderna. Den procentuella fördelningen mellan kostnadsslag framgår av diagrammet till vänster nedan.

Av kommunens verksamhetsområden är pedagogisk verksamhet den största med en andel om 41 % följt av vård och omsorg med 26 % av kostnaderna. Fördelningen per verksamhetsområde framgår av diagrammet till höger nedan.