Redovisningsprinciper

Malmö stad

 

Lagstiftning och normgivning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed. Detta innebär bland annat att:

 • Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 • Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 • Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
 • Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Malmö stad har under 2015 erhållit 381 Mkr i statsbidrag avseende tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Enligt yttrande från RKR kan statsbidraget redovisas på två olika sätt. Malmö stad har valt att periodisera inkomsten med en jämn fördelning från och med december 2015 till och med december 2016, vilket innebär att tolv trettondelar av inkomsten har bokförts som intäkt i resultaträkningen för 2016.

Från och med räkenskapsåret 2016 tillämpar Malmö stad komponentavskrivning i enlighet med RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar såväl för nya investeringar som för anläggningstillgångar som anförskaffats tidigare år.

I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats 2016 som 2015.

Justering av redovisningsdata från tidigare år

I samband med övergång till komponentavskrivning för befintliga anläggningstillgångar har 6 Mkr bokförts direkt mot eget kapital i enlighet med RKR 14 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömning samt rättelser av fel. Ingen omräkning av jämförelsetal för tidigare år har gjorts eftersom korrigeringen inte utgör ett väsentligt belopp.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.

Redovisningsmodell

I redovisningsmodellen ingår:

 • Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
 • Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
 • Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
 • Driftredovisning som, per ansvarsområde, redovisar utfall mot budget.
 • Investeringsredovisning som, per ansvarsområde, redovisar årets investeringsutgifter och investeringsbidrag.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.

Löner och ersättningar till personal periodiseras. Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad ferielön respektive uppehållslön för lärare och övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden beräknas individuellt för samtliga personalkategorier. Sociala avgifter beräknas utifrån kommande års nivå.

I drift- och investeringsredovisningarna på sidorna 98-99 ingår interna poster. Finansiella kostnader och intäkter liksom avskrivningar ingår på nämndnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. I resultat- och balansräkningarna på sidorna 70-71 har interna poster eliminerats.

Leasingavtal

Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och tidigare klassificeras som operationella.

För leasingavtal ingångna efter 2011 tillämpas regelverket enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal.

Malmö stad har dock inga avtal som uppfyller kriterierna för finansiella leasingavtal.

Avtal avseende fordonshyra tecknade med Vagnparken i Skåne AB uppfyller inte fullt ut kraven på finansiell leasing. Huvudregeln är att dessa avtal betraktas som rena hyresavtal eller som operationell leasing.

Avskrivningsmetod

För materiella anläggningstillgångar sker avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivning beräknas och bokförs från och med månaden efter anskaffning eller att tillgången tagits i bruk.

Avskrivningstider

Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningstillgångar med avskrivningstider enligt nedan:

Maskiner och inventarier skrivs av på 3, 5, eller 10 år.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Räntor

Pågående investerings- och exploateringsprojekt med en löptid överstigande sex månader påförs lånekostnader enligt ”alternativmetoden” i RKR 15:1 Redovisning av lånekostnader. Räntan för aktiverade lånekostnader beräknas utifrån kommunkoncernens upplåningskostnader. Medelräntesatsen uppgick under 2016 till 0,83 % (0,27 %). Totalt under året har räntor på 16 Mkr (7 Mkr) aktiverats. De, under 2016, aktiverade lånekostnaderna understiger de totala externa lånekostnaderna.

Extraordinära poster

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära under 2016 eller 2015.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod som överstiger tre år samt ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som uppgår till minst ett basbelopp klassificeras som anläggningstillgång. Detta gäller för materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt för finansiella leasingavtal i den mån de skulle förekomma.

Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda avskrivningar.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att matcha avskrivningarna. Investeringsbidrag som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2010 har reducerat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

Bidrag till statlig infrastruktur

Enligt lagen om kommunal redovisning kan bidrag till statlig infrastruktur under förutsättning att de faller inom ramen för lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) redovisas i balansräkningen. Bidraget får lösas upp under högst 25 år. 2011 beslutade kommunfullmäktige om bidrag till statlig infrastruktur avseende Malmöringen. Inför start av pågatågstrafiken ska en station i Rosengård uppföras. Investeringen är beräknad till 65 Mkr och upplösning ska ske under 25 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är lägre.

Fakturafordringar som är mer än sex månader gamla betraktas som osäkra. Finns inte upprättad avbetalningsplan som följs skrivs fordringarna ned i redovisningen.

Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att:

 • Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
 • Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i balans­räk­­ningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
 • Större delen av pensions­förmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07.

Rätt till visstidspension och omställningsstöd (i enlighet med OPF-KL) för förtroendevalda redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar. När det bedöms som troligt att utbetalning kommer att ske, redovisas posterna istället som avsättning.

Övriga avsättningar

Avsättningar kan endast göras för legala förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Skulder

Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder, ska en skuld klassificeras som kortfristig när den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga.

Den del av Malmö stads långfristiga lån som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna del av lånen klassificeras därför som fortsatt långfristig i redovisningen.

Kommande års amorteringar redovisas som kortfristig skuld.

Inom staden bedrivs ekonomisk verksamhet av Internbanken på stadskontorets ekonomiavdelning. All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom denna enhet. Samtliga bolag erbjuds upplåning och placering till marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott, amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats till dessa bolag.

Säkringsredovisning

Finansverksamheten inom kommunkoncernen grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter samt kommunstyrelsens Finanspolicy.  Staden utnyttjar finansiella derivatinstrument i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. RKR 21 Säkringsredovisning innebär att utestående finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip. Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder redovisas per likviddagen. Finansiella omsättningstillgångar och kortfristiga skulder värderas till anskaffningsvärdet. Eventuella emissionsutgifter och liknande transaktionsutgifter periodiseras över löptiden för den underliggande affären.

 

Sammanställd redovisning

 

Definition och omfattning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även innehålla sammanställd redovisning. Begreppet sammanställd redovisning är i det närmaste synonymt med koncernredovisning. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

I den sammanställda redovisningen ska, enligt årsredovisningslagens definition av betydande inflytande, ingå bolag i vilka Malmö stad, direkt eller indirekt, har ett röstetal på minst 20 %.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att MINC i Sverige AB, Medeon AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Malmö stads ägarandel överstiger 20 % i bolagen.

Utöver ovanstående ingår inte heller följande juridiska personer i Malmö stads sammanställda redovisning:

 • Stiftelser, på grund av att deras verksamhet är av obetydlig omfattning enligt definitionen ovan.
 • Donationer.
 • Bolag som är vilande (AB Folkets Park, Kungsparken AB, Malmö Frihamn AB och Fastighets AB Härfågeln).
 • Bolag som är under avveckling/likvidation (Malmö Neptunihusen AB).

Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut.  Jämförelsetalen för år 2015 baseras på fastställda bokslut och har i förekommande fall justerats.

Bolagens årsredovisningar är upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vid avvikelse i redovisningsprincip mellan kommun och bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för upprättandet av den sammanställda redovisningen. Kommunalförbunden lyder under samma redovisningsnormering som kommunen.

Metod för sammanställd redovisning

Proportionell konsolidering tillämpas vilket innebär att i redovisningen ingår endast så stor del av företagens resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

Intressebolag som ingår i koncernredovisningar avseende SYSAV, CMP samt MKB redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel av intresseföretagens nettotillgångar redovisas på en rad i balansräkningen. I övriga fall där det finns underkoncernerer har underkoncernernas bokslut konsoliderats i sin helhet eftersom företagen i dessa underkoncerner i huvudsak består av helägda företag som ej varit föremål för interna förvärv.

För övriga dotterföretag har Malmö stads (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats proportionellt mot aktieandelens storlek.

Malmö Stadshus AB ägs till 100% av Malmö stad. Malmö Stadshus AB äger i sin tur samtliga aktier i Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB, Vagnparken i Skåne AB, Minc i Sverige AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Parkeringsövervakning i Malmö AB och MKB Fastighets AB. Även om bolagen sammantaget utgör en koncern har de i den sammanställda redovisningen konsoliderats var för sig, med undantag för MKB Fastighets AB där konsolidering skett enligt kapitalandelsmetoden, se ovan. Minc i Sverige AB ingår inte i den sammanställda redovisningen eftersom bolaget faller under gränsvärdena, se ovan.

Obeskattade reserver

Dotterföretagens obeskattade reserver har i den sammanställda balansräkningen betraktats dels som eget kapital (78%) och dels som latent skatt (22%). I den sammanställda resultaträkningen har dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår i posten Förändring av eget kapital.

Anläggningstillgångar

Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip skiljer sig från vad som gäller för kommunen där investeringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, justeras före konsolidering.

Avskrivningar

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen och som innehar anläggningstillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpar komponentavskrivning.

Eftersom respektive bolag gör sin egen komponentindelning finns inget enhetligt regelverk. Byggnader är indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 5 – 100 år. För maskiner och inventarier tillämpas inte komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger på 3, 5 eller 10 år.