Plan och stadsmiljö

Malmö Live invigning 5 juni 2015

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för att bevaka kommunens ekonomiska intressen i stadsutbyggnaden, utöva kommunens ägande av mark i den mån detta inte ankommer på annan samt samordna och genomföra nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden. Nämnden har ansvar för kommunens lokalförsörjning, för stadsmiljöer avseende gator, mötesplatser, parker och stränder, för trafiksystem och trafikmiljö samt för en del av stadens evenemang.

Exploateringsverksamheten omfattar mark för näringsliv, bostäder samt kommunal service. Under året har det totalt i Malmö genom försäljning och upplåtelse av mark möjliggjorts för cirka 2 500 arbetsplatser och det finns kontorsbyggrätter motsvarande ytterligare 7 000 arbetsplatser i färdiga eller pågående detaljplaner. Utvecklingen av Norra hamnen har fortsatt, dels vad gäller områdets utbyggnad och dels vad gäller kontakter med intressenter för etablering av verksamheter inom området.

Genom försäljning och upplåtelse av mark har det under året möjliggjorts för cirka 1 800 nya bostäder. Exploateringsverksamheten på kommunal mark har fokus på bostadsbyggande i stationsnära lägen. Nämnden skriver att tillgången på planlagd och byggklar kommunal mark hittills varit tillfredställande men att den framtida tillförseln måste säkras genom att planarbete påbörjas för nya områden. Genom exploateringsavtal med privata markägare har det möjliggjorts för ytterligare cirka 1 400 nya bostäder.

Under året har 3 100 bostäder byggstartats, på privat och kommunal mark, vilket är den högsta volymen på många år och 30 % fler än föregående år. Av dessa är 1 000 bostäder, varav 82 % hyresrätter, på mark som kommunen upplåtit genom sin exploateringsverksamhet.

Under året har ett antal projekt färdigställts, bland annat Trafikplats Spillepengen och Spillepengsgatan, Nobeltorget, ombyggnad av Fersens väg/Storgatan samt utegym och temalekplats i Tygelsjö. Det pågår en utredning kring ny linje av Malmöexpressen mellan Lindängen och Västra hamnen.

Under året har gatukontoret anställt en samordnare för social hållbarhet för att kunna bidra till bättre kunskap om det offentliga rummets betydelse för social hållbarhet.

Utvecklingsarbetet med lokalförsörjningsprocessen inom staden har fortsatt under året. En del av detta arbete är att ta fram lokalresursplanering/lokalförsörjningsplan för 2018-2027 vilka kommer att utgöra underlag i Malmö stads kommande budgetprocess för år 2018.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 565 Mkr vilket är 422 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden i ett antal projekt.

Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgick till 735 Mkr vilket är i nivå med föregående år.

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämndens främsta ansvar är att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen. Nämnden har även ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet samt för kommunens bostadsförmedling Boplats Syd (till och med år 2016).

Malmö har en hög befolkningstillväxt och därmed ett stort behov av bostadsbyggande och utbyggnad av samhällsservice. Utbyggnaden möjliggörs genom framtagande och antagande av detaljplaner och bygglov. Under året beviljades bygglov för 4 000 bostäder att jämföra med 3 200 för år 2015. Det beviljades även bygglov för cirka 1 480 förskoleplatser samt cirka 3 150 skolplatser, även detta på nivåer högre än 2015.

Staden har god planberedskap för att kunna bygga bostäder och under året har det genom antagna detaljplaner möjliggjorts för drygt 2 900 bostäder. Det har även antagits detaljplaner innehållande cirka 980 förskoleplatser och 380 skolplatser. Ytterligare 1 200 grundskoleplatser finns i detaljplaner som är klara för antagande men dessa kan inte antas förrän exploateringsavtal är påskrivna.

För att uppsatta mål om utbyggnad av bostäder och grundskole- och förskoleplatser ska nås sker utbyggnaden i hela staden, men stadsutvecklingsområdena Hyllie, Västra hamnen och Sorgenfri har extra hög prioritet då dessa områden har stor kapacitet avseende bostadsproduktion och samhällservice samt ligger i stationsnära områden. Nyhamnen, södra Kirseberg, Holma/Kroksbäck samt Lindängen är exempel på ytterligare områden där utbyggnad planeras.

Stadsbyggnadsnämnden fick under 2016 uppdrag av kommunstyrelsen att under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av Översiktsplan för Malmö med hänsyn tagen bland annat till nya förutsättningar avseende befolkningsutvecklingen. Uppdraget innebär även aktualisering av de bostadspolitiska målen. Kommunstyrelsen godkände i december en samrådshandling som underlag för samråd. Utställning och antaganden planeras under 2017 respektive 2018.

Kommunstyrelsen godkände i november Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö vars syfte är att förbättra den fysiska planeringens framförhållning och beredskap i serviceplaneringen.

Inom bostadsanpassning har det strategiska arbetet med att korta väntetiden fallit väl ut då sökande fått besked snabbare i sitt ärende. Även inom tillgänglighet har utvecklingen varit positiv då fler remisser besvarats och beviljande av bygglov ökat.

Under året förmedlade Boplats Syd 5 338 lägenheter vilket är fler än något annat år och en ökning med 800 lägenheter jämfört med föregående år. Ökningen förklaras dels av att flera nya samarbetsavtal tecknats med fastighetsägare samt dels av att flera anslutna fastighetsägare ökat sitt bestånd genom nybyggnation.

Boplats Syds verksamhet avseende bostadsförmedling övergår den 1 januari 2017 till Bostadsplats Syd AB, vilket är ett av Malmö stad helägt aktiebolag. Boplats Syds verksamhet avseende hantering av Malmö stads villatomtkö övergår den 1 januari 2017 till tekniska nämnden.

Nämndens totala nettokostnad för stadsbyggnadskontoret, Boplats Syd samt bostadsanpassningsbidraget uppgick till 85 Mkr vilket är i nivå med föregående år.

Servicenämnd

Servicenämnden utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.

Badbevakning av Malmös fem stränder har för första gången bedrivits i egen regi under 2016. Den utvärdering som gjorts av säsongen pekar på att det finns klara fördelar ekonomiskt och kvalitetsmässigt att fortsätta verksamheten i egen regi.

Stadsbyggnadspriset 2016 gick till Malmö Live för den betydelse projektet har för staden, genom att skapa nya samband i stadsmiljön och mellan människor.

Utredningen kring ventilationens status i Malmö stads kommunala skolor är avslutad och en åtgärdsplan för ett tiotal skolor med högst prioritet är beslutad. Enligt planen kommer berörda skolor att åtgärdas inom de kommande tre till fyra åren.

I likhet med tidigare år har det utförts åtgärder för att minska det eftersatta underhållet på fritidsfastigheter. 2016 är sista året som medel är avsatta för eftersatt underhåll.

Ett antal investeringsprojekt har färdigställts under året. Några av dessa är Svansjöns förskola, Kalkbrottets förskola, Stapelbäddens flexiskola, Glasbruksskolan samt tillbyggnad av Malmö Opera för orkesterövning.

Nämnden har under året köpt 18 bostadsrätter att användas för socialt ändamål. Under året har även 19 bostadsrätter köpts in för boende för del av de nyanlända som anvisas enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 303 Mkr vilket är i nivå med beviljad investeringsram.

Nämndens nettointäkt under 2016 uppgick till 298 Mkr. År 2015 hade nämnden en nettointäkt om 88 Mkr. Skillnaden beror framför allt på förändringen av resultatkrav mellan åren om 123 Mkr och på lägre räntekostnader till följd av det gynnsamma ränteläget.

Miljönämnd

Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs. Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom är nämnden ansvarig för kommunens konsumentvägledning, energirådgivning samt budget- och hyresrådgivning.

Samverkansprojektet Malmö Innovationsarena har startats under året. Inom projektet ska kommunen, aktörer från näringslivet, ideell sektor och forskning tillsammans ta fram innovationer för att öka det hållbara bostadsbyggandet i staden. Tre jämställda platser invigdes också under 2016. Platsernas utformning bygger på de boendes önskemål och behov, och de är utformade för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

I det uppsökande arbetet har 66 miljöfarliga verksamheter i fordonsbranschen identifierats. Kunskapsnivån om miljö- och hållbarhetsfrågor är låg bland dessa verksamheter, och de orsakar stora utsläpp till både mark och vatten. Vidare har tillsyn av inomhusmiljön på Malmös skolor och förskolor visat att buller från fasta installationer och bristfällig ventilation är ett utbrett problem. Av årets 80 inspektioner på förskolor och skolor finns avvikelser på mer än 90 %. Drygt 35 % av dessa är åtgärdade.

Under 2016 har miljöförvaltningen genomfört drygt 3 300 livsmedelskontroller, vilket är fler än föregående år. I arbetet har även miljöaspekter integrerats och verksamheterna informeras löpande om hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Arbetet med Smileypremiering av verksamheter fortsätter och totalt har 543 verksamheter nu en Smileydekal för sin utmärkta livsmedelshygien.

Nettokostnaden uppgick till 66 Mkr vilket var en ökning med 7 Mkr eller 12 % jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att nämnden fick ett utökat kommunbidrag med 4 Mkr till projektverksamhet med stöd från regeringens nya klimatinvesteringsprogram för att bland annat möjliggöra energieffektiviseringar av förskolor och skolor.