Personalkostnader

bildbank12042016-malmvr-00005_pr_c4b65a704e4be9169f8072c6f2878d47__70007

2016 års löneöversyn genomfördes med samtliga fackliga organisationer och det genomsnittliga löneutfallet blev 2,93 %. Utfallet för medarbetarna blev 3,03 % för kvinnor och 2,62 % för män.

Medellönen för samtliga månadsanställda uppgick till 28 426 kr, vilket innebar en ökning med 3,37 % jämfört med föregående år. Medellönen för kvinnor ökade med 3,52 % till 28 259 kr och för män med 2,91 % till 28 963 kr.

Personalkostnaderna uppgick 2016 till 11 569 Mkr, vilket innebär en ökning med 6,2 % i förhållande till föregående år. Personalkostnaderna utgjorde cirka 57 % av verksamhetens bruttokostnader (exkl. avskrivningar). Personalkostnadernas fördelning framgår av tabellen. I tabellens pensions-kostnader ingår även ränta på avsatta pensionsmedel.

Personalkostnader

Mkr