Pensionskostnad

Av årets kostnader utgjordes 914 Mkr av pensionskostnader. Tabellen visar de olika delarna av pensionskostnaderna och hur de förändrats jämfört med föregående år.

Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad uppgick under året till 295 Mkr.

Pensionskostnader

Mkr

*) KAP-KL är tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommuner och landsting. ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension.