Noter

Not 1 – Verksamhetens intäkter

Not 2 – Verksamhetens kostnader


Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar


Beloppet i den sammanställda redovisningen inkluderar återläggning av tidigare års nedskrivningar med 34 Mkr (57 Mkr).

 

I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.

Not 4 – Skatteintäkter

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning

Not 6 – Finansiella intäkter

Av Malmö stads ränteintäkt på utlåning, 102 Mkr, avser 101 Mkr (105 Mkr) koncernbolag enligt följande:

Not 7 – Finansiella kostnader

Not 8 – Immateriella anläggningstillgångar

Not 9 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Årets försäljningar avser bokfört värde för tillgångarna. Utöver detta har försäljningarna i Malmö stads redovisning givit reavinster om 105 Mkr (24 Mkr). Därutöver har 19 Mkr (20 Mkr) utrangerats vilket sammantaget ger en nettovinst på 86 Mkr (4 Mkr).

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande större poster:

 

-30 Mkr Överföring till exploateringsverksamhet (omsättningstillgång).

-26 Mkr Omklassificering mellan maskiner och inventarier och mark, byggnader och tekniska anläggningar i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.

-6 Mkr Korrigering av tidigare års avskrivningar vid övergång till komponentavskrivning.

Vidare finns i den sammanställda redovisningen avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd

I den sammanställda redovisningen överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2015 med ingående balans 2016 beroende på ändrade ägarandelar i VA Syd.

Not 10 – Maskiner och inventarier

Årets försäljningar och utrangeringar avser bokfört värde för utrangerade tillgångar.

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande poster:

26 Mkr Omklassificering mellan mark, byggnader och tekniska anläggningar och maskiner och inventarier i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.

Vidare finns i den sammanställda redovisningen avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen återfinns hos VA Syd.

I den sammanställda redovisningen överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2015 med ingående balans 2016 beroende på ändrade ägarandelar i VA Syd.

Not 11 – Finansiella anläggningstillgångar


Not 12 – Bidrag till infrastruktur

2011 beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera Malmöringen genom bidrag till infrastruktur. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Not 13 – Förråd mm

Årets försäljningar avser bokfört värde för tillgångarna. Försäljningarna har därutöver i Malmö stads redovisning givit vinster om 214 Mkr (304 Mkr).

 

Sammantaget har 30 Mkr (75 Mkr) omklassificerat från mark, byggnader och tekniska anläggningar (anläggningstillgång).

Not 14 – Fordringar

Not 15 – Eget kapital

Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv kan för 2016 avsättning ske med 705 Mkr, se balanskravsutredningen som redovisas i förvaltningsberättelsen. Avsättningen förutsätter att kommunfullmäktige godkänner detta i samband med att årsredovisningen fastställs.

 

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen (KS-KOM-2012-00751 och KS-KOM-2013-00082) beslutat att sammantaget av övrigt eget kapital reservera 100 Mkr för s.k. sociala investeringar. Under 2016 har 6 Mkr (8 Mkr) utnyttjas för detta ändamål. Detta innebär att sedan 2013 har totalt sett 22 Mkr disponerats.

 

2016 har -6 Mkr avseende korrigering av tidigare års avskrivningar vid övergång till komponentavskrivning rättats direkt mot eget kapital i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.

 

Övriga förändringar i sammanställd redovisning avsåg 2015 bland annat korrigeringar av redovisade räntekostnader för derivatinstrument tidigare år i MKB Fastighets AB, 74 Mkr. Motsvarande belopp finns inte i årets sammanställda redovisning.

 

Förändringar av eget kapital 2015 avsåg även utdelningar, aktieägartillskott och bokslutsdispositioner till den del de inte avser latent skatt.

Not 16 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och visstidspen­sioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998.

 

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 73.

Not 17 – Andra avsättningar

Malmö stads avsättning för lokalbank avser hyreskontrakt för lokaler som ej används och som efter särskilt beslut i kommunstyrelsen förvaltas av fastighetskontoret.

 

Inspektionen för vård och omsorg kan ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska dömas att betala särskild avgift om inte insatser enligt SoL/LSS verkställs inom skälig tid. Malmö stad har brist på LSS-bostäder, varför det i vissa fall är svårt att tillhandahålla insatser inom skälig tid. Bedömning har gjorts utifrån sannolikheten att särskild avgift utdöms i det enskilda fallet samt troligt avgiftsbelopp. För 2016 finns totalt 2 Mkr (5 Mkr) avsatt för befarad särskild avgift avseende ej verkställda beslut om insatser enligt SoL/LSS.

 

I slutet av augusti 2014 drabbades Malmö av ett kraftigt skyfall som medförde stora skador på material och egendom. Avsatt belopp, 5 Mkr, avser beräknade kostnader för skador som ännu inte åtgärdats.

 

Malmö stad har fått statsbidrag från Skolverket till förstärkt bemanning inom lågstadiet. Den förstärkning som gjorts kan vara otillräcklig för att uppfylla villkoren, varför det finns risk för krav på återbetalning.

 

2011 beslutade kommunfullmäktige om bidrag till infrastruktur avseende Malmöringen. Avsatt belopp, 65 Mkr, avser beräknade kostnader för att fullfölja beslutat åtagande.

 

Övriga avsättningar i Malmö stad innehåller reserveringar för riskkostnader i samband pågående rättsprocesser.

Not 18 – Långfristiga skulder

Av Malmö stads långfristiga lån avser 1 753 Mkr (1 862 Mkr) upplåning via det svenska certifikatprogrammet, 960 Mkr avser upplåning via det, under året uppstartade, internationella certifikatprogrammet (ECP) och 7 634 Mkr (7 699 Mkr) avser obligationsupplåning. Resterande del av Malmö stads långfristiga lån avser ett ränte- och amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA Syd om 141 Mkr, motsvarande aktieinnehav i Sydvatten AB. Kommunens ökning av upptagna lån om 783 Mkr beror, i sin helhet, på ökad vidareutlåning. Ökningen av vidareutlåningen om 1 202 Mkr har även finansierats genom en minskning av likviditeten. Den del av de långfristiga lånen som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till 100 % av underliggande likviditetsreserver och/eller kreditlöften.

 

För information om kommunfullmäktiges beslutade lånerammar hänvisas till not 11 gällande finansiella anläggningstillgångar.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Not 19 – Kortfristiga skulder

Not 20 – Panter och därmed jämförliga säkerheter

Malmö stad

Borgensförbindelser
Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 1 470 Mkr (1 114 Mkr) varav 951 Mkr (845 Mkr) var utnyttjade.

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av kommunala bolag om 574 Mkr (455 Mkr) avser AB Sydvatten.

Sammanställd redovisning

Borgensförbindelser

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 764 Mkr (786 Mkr) varav 522 Mkr (562 Mkr) var utnyttjade.

Not 21 – Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse enligt den kommunala redovisningslagen. Av ansvars­förbindel­sens belopp avser 5 581 Mkr (5 869 Mkr) sådana pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal. Därutöver redovisas 32 Mkr (28 Mkr) avseende 28 (21) förtroendevalda med rätt till visstidspension, avgångsersättning eller omställningsstöd. I samtliga belopp ingår löneskatt.

 

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 73.

 

 

 

Not 22 – Övriga ansvarsförbindelser

Malmö stad och sammanställd redovisning

Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser utöver borgensförbindelser i Malmö stad uppgår till 323 Mkr (6 Mkr) och i sammanställd redovisning till 386 Mkr (70 Mkr).

 

Detaljplan – Sankt Gertrud 9

Fastighets AB Skånepantern har i stämningsansökan yrkat att Malmö stad ska betala 320 Mkr jämte ränta samt ersättning för bolagets rättegångskostnader vilka uppgår till 3 Mkr. Bolaget har som grund för sitt yrkande angett att de anser sig ha rätt till ersättning från Malmö stad för den skada de åsamkats till följd av att rivningsförbud samt skyddsbestämmelser införts i detaljplanen rörande fastigheten Sankt Gertrud 6 i Malmö stad. Malmö stad har tidigare motsatt sig att betala de av bolaget yrkade ersättningarna.

Hyresavtal

Den tvist som tidigare förelegat mellan Malmö stad och en hyresvärd avseende hyra för ett planerat hemlöshetsboende är nu löst.

Säljoptionsavtal Orkanen 1

Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten Orkanen 1 i Malmö. Kommunfullmäktige har 2003 godkänt ett säljoptionsavtal avseende fastigheten. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en stiftelse.  Innebörden av säljoptionsavtalet är att under vissa, angivna förutsättningar är kommunen skyldig att förvärva samtliga aktier i bolaget om säljaren kräver detta. Enligt bolagsets årsredovisning per 2015-12-31 uppgick fastighetens bokförda värde till 579 Mkr och långfristiga skulder till 528 Mkr.

 

Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa om avtalets innebörd. Malmö stad gör bedömningen att det är ytterst osannolikt att säljoptionsavtalet kommer att utlösas samt att i det fall avtalet skulle utlösas kommer kommunen att erhålla motsvarande tillgång i form av fastigheten.

 

Not 23 – Koncerninterna förhållanden

Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika typer av ekonomiska engagemang. Det är försäljning och köp av produkter och tjänster. Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större investeringar. Flera bolag har också sin rörelselikviditet via Malmö stad. Större ekonomiska mellanhavanden, utbetalda/erhållna under 2016, oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan (avrundat till närmaste Mkr).

Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder

Borgen