Medarbetarna

Oxievångsskolan

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Drygt 25 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrken ger varje dag Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att organisationen kan säkerställa rätt kompetens. I början av året fattades beslut om ett gemensamt ledningssystem för kompetensförsörjning i Malmö stad. Under året har förvaltningarna arbetat med att analysera befintlig kompetens och vilka kompetensbehov som finns, på kort och på lång sikt.

Arbetet med att minska antalet timavlönade timmar har gett fortsatt effekt, framför allt inom vård och omsorg och förskolan. Malmö stad har genom ett målinriktat arbete kunnat erbjuda tryggare anställningsvillkor och antalet timavlönade medarbetare har minskat för tredje året i rad.

Mot bakgrund av den ökande sjukfrånvaron beslutade kommunstyrelsen i början av året om ett antal insatser i det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv i Malmö stad. Under 2016 avtog sjukfrånvarons ökningstakt. Utvecklingen av det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljöarbetet 2016 präglades till stor del av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4.