Kultur och fritid

bildbankMK3_8305_Foto_Fredrik_Johansson_pr_70dbd950cae28993dd4616253e2a9f3d__70007

Kulturnämnd

Kulturnämndens nettokostnad uppgick till 382 Mkr, vilket var en ökning med 2,2 % eller 8 Mkr jämfört med 2015. Nettokostnadsutvecklingen är en konsekvens av pris- och löneutvecklingen.

Antal besök per kulturinstitution

Ett antal publikdragande utställningar har resulterat i ett fortsatt högt besöksantal. Bland annat har Malmö museer visat 13 nya eller omarbetade utställningar varav en, Välkommen till Malmö, även producerats digitalt.

Under året har det gjorts ett antal satsningar som varit riktade till barn. El Sistema har etablerats på Rosengårdsskolan där en majoritet av barnen på lågstadiet engagerats. Kulturskolan har inklusive El Sistema nu mer än 4 000 elever. Detta kan jämföras med 2 000 elever år 2010. Stadsbiblioteket har invigt en ny avdelning Kanini, som är till för barn i åldern 0-8 år samt lanserat appen Bibblix som är till för barn och unga i åldrarna 6-12 år. I den kan man ladda ner e-böcker och få rekommendationer på nya liknande böcker. Mängder av sommarlovsaktiviteter har anordnats för barn i åldrarna 6-15 år. Aktiviteter såsom teaterkollo, workshops i serieteckning, historieätarna med mera har möjliggjorts genom en statlig sommarsatsning.

Malmö Stadsarkiv har efter flytten till nya lokaler på Bergsgatan fått en allt mer framträdande roll. Antalet besökare har varit rekordstort. Stadsarkivet har också blivit utnämnt till årets arkiv 2016.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden ansvarar, med vissa undantag, för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän föreningsservice och föreningsbidrag, planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn samt större idrotts- och fritidsarrangemang.

Under 2016 presenterades resultatet av Ung Livsstilsstudien. Studien pekar på att unga tjejer med utländsk bakgrund i Malmös socioekonomiskt svaga områden är minst fysiskt aktiva. Fritidsnämnden påbörjade under året ett arbete med att implementera resultatet av studien i det fortsatta arbetet med särskilt fokus på jämställdhet och socioekonomi.

Under 2016 invigdes tre nya konstgräsplaner på Lindeborgs idrottsplats, Husiegårds idrottsplats samt Pilbäcks idrottsplats. Därmed finns nu totalt 21 konstgräsplaner i nämndens regi.

Besöks- och intäktsutvecklingen vid Hylliebadet har under 2016 varit positiv. Antalet besökare uppgick till knappt 281 000. Planerad gym- och gruppträningsverksamhet kom i drift under hösten 2016.

En rad evenemang har genomförts under året. Bland annat kan nämnas Malmö Open, Ungdoms-SM i handboll, VM i hopprep, VM i dragkamp, TV-pucken, Sommar på ribban, Europacup i triathlon, EM i sjumannarugby och EM handboll damer.

Antalet registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick vid slutet av året till 561, vilket är en minskning med 7 föreningar jämfört föregående årsskifte. Föreningarnas bidragsberättigade deltagartillfällen minskade med 3 %. En delförklaring kan vara att allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. För att möta detta behov erbjuder nämnden gratis spontanaktiviteter och utan något krav på medlemskap. Under 2016 var 54 föreningar delaktiga i nämndens satsning på spontanaktiviteter, vilket innebär en ökning med 22 föreningar jämfört med 2015.

Fritidsnämndens nettokostnad blev 441 Mkr vilket är en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Kostnaderna ökade med 60 Mkr och intäkterna ökade med 21 Mkr. Intäktsskillnaden mellan åren berodde främst på att nämnden fick projektmedel från kommunstyrelsen för evenemang (7 Mkr) samt att nämnden beviljades statligt bidrag för anordnande av avgiftsfria sommaraktiviteter för barn och ungdomar (3 Mkr). Hylliebadet öppnade i augusti 2015, vilket innebär att helårseffekten har fallit ut under 2016 och påverkat nettokostnad med 14 Mkr. En annan relativt stor förklaring till kostnadsökningen är överenskommelsen med grundskolenämnden avseende kostnadsfördelningen för gemensamt utnyttjande av idrottslokaler. Den medförde att fritidsnämndens nettokostnad för 2016 ökade med 10 Mkr.

Kultur och fritid i stadsområden

Verksamheten består av bland annat stadsområdesbibliotek, fritidsgårdar, aktivitetshus och andra mötesplatser för ungdomar samt olika former av förebyggande arbete. Utöver egen regi bedrivs verksamhet i samarbete med föreningar.

Branden i fritids- och kulturhuset i Kirseberg i mars månad innebar att biblioteket varit evakuerat till mötesplats Kirseberg och enbart kunnat bedriva verksamhet i mycket begränsad omfattning, att fritidsklubbsverksamheten har haft begränsade lokalytor och att föreningslivet inte har haft tillgång till de uthyrningslokaler som de normalt använder.

Inför sommaren erhöll stadsområdesnämnderna medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor i syfte att genomföra sommaraktiviteter för flickor och pojkar i skolåldern. I samverkan med föreningar genomfördes ett extra stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Flera aktiviteter genomsyrades av lärande såsom programmeringsskola, skrivarverkstäder och simskola. I stadsområde Öster togs ett 40-tal ung i sommar-praktikanter emot. Dessa deltog i planering och genomförande av utflykter och sommaraktiviteter för flickor, pojkar och familjer i stadsområdet.

Under sommaren flyttade Aktivitetshuset i stadsområde Väster till lokaler i punkthusen på Holma torg. Ersättningslokaler på Bergaskolan, för verksamheten på Basement har erhållits och inflyttning skedde under hösten.

Ett antal nya verksamheter har öppnat under året. Masten 2, mötesplats med biblioteksservice, invigdes i oktober. Mötesplatsen är en samverkan mellan stadsområdesnämnd Norr och kulturnämnden. I maj månad invigdes en ny fritidsgård på Stapelbäddskolan. Limhamns nya bibliotek öppnade på Odengatan i slutet av oktober.

Det ökade antalet nyanlända till Malmö har bland annat märkts på stadsområdenas mötesplatser. På Rosengårdsbibliotekets språkcafé har antalet besökare ökat markant. Språkcaféet utökades därför under året och finns nu även på Seniorum. Under året har ett antal generationsutbyten genomförts mellan nyanlända barn och unga och besökare på Seniorum, till exempel har man besökt varandras boende och mötesplatser samt varit på gemensamma sommarutflykter.

Tegelhuset Bricks har under året satsat särskilt på att stärka unga kvinnor. Jämfört med tidigare år då könsfördelningen varit ungefär 30-70 är den nu nästan jämn. Jämställd personalgrupp, löpande diskussioner kring förhållningssätt och metoder samt fokus på att få unga kvinnor att känna ägarskap är några förklaringar till den positiva utvecklingen. Även riktade aktiviteter såsom tjejkvällar och boxning för tjejer tros ha en positiv inverkan.

Den totala nettokostnaden för kultur- och fritidsverksamheten i stadsområdena var under året 162 Mkr, vilket var 18 Mkr eller 13 % mer än motsvarande kostnad 2015. Förklaring till ökningen är bland annat nya verksamheter i form av mötesplatser samt satsningar på trygghetsskapande åtgärder, jämställdhet och antidiskriminering.