Kompetensförsörjning

bildbank160824_ribbanfamilj_0523_pr_2924c5e27182ecb1c6b4132ecde6eb12__70007

Under 2016 utannonserades 7 285 tjänster som resulterade i 140 761 ansökningar. Vissa yrkesgrupper var svårrekryterade, framför allt förskollärare, grundskollärare och socialsekreterare. Under 2016 har förvaltningarna prognostiserat och analyserat kompetensgap och upprättat mål och planer enligt det gemensamma arbetssättet för kompetensförsörjning som arbetsgivarutskottet fastställde i början av året.

Personalomsättningen i Malmö stad ökade från 10,7 % under 2015 till 12,0 % för 2016. Personalomsättningen uppgick till 12,1 % för kvinnor och 11,7 % för män. Yrkesgrupper med hög personalomsättning under året var bland andra biståndsbedömare (21,3 %), behandlingsassistenter/socialpedagoger (19,2 %) och sjuksköterska handikapp- och äldreomsorg/geriatrik (18,8%).

För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads verksamheter. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick till 35,2 %, vilket innebar en ökning med 1,2 procentenheter i förhållande till 2015. Bland medarbetare som är kvinnor hade 35,7 % utländsk bakgrund och motsvarande för män var 33,7 %.

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett välfungerande ledarskap är chefstätheten i organisationen. Under 2016 var den genomsnittliga chefstätheten 19,8 medarbetare per chef i jämförelse med 20,3 medarbetare per chef under 2015. Chefstätheten ser olika ut i olika förvaltningar. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre än för män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 21 medarbetare medan chefer som är män hade i genomsnitt 17 medarbetare. I Malmö stad fanns vid årsskiftet totalt 1 272 chefer, varav 71,5 % kvinnor och 28,5 % män.

Under den kommande tioårsperioden uppskattas cirka 4 988 tillsvidareanställda medarbetare att avgå med ålderspension (65 år). Det motsvarar 23 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Under 2016 avgick 395 medarbetare med ålderspension.

Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande personalområden finns i Personalredovisning 2016.