Kommunstyrelse

Stadsbilder av Malmö stad

Den ökande befolkningen i Malmö skapar ökade behov av utbyggd samhällsservice. Processer för nybyggnation av verksamhetslokaler och förändringar i infrastruktur och stadsbyggnad är dock långa och det är därför viktigt att hitta hållbara strategier så att utvecklingen kan styras i rätt riktning. I syfte att utveckla den långsiktiga planeringen för staden har utvecklingen av investeringsstrategi och långsiktig ekonomisk planering fortsatt även under 2016. Arbetet kring förbättrad styrning och prioritering av investeringar involverar även de tekniska nämnderna som driver och genomför merparten av stadens stora investeringsprojekt.

Utbyggnaden av samhällsservice i Malmö kräver samverkan med Malmös omvärld, på såväl lokal nivå som regional, nationell och internationell. Under hösten 2016 godkände kommunstyrelsen en policy för Malmö stads internationella arbete. Syftet är att skapa en gemensam plattform för stadens internationella arbete genom att tydliggöra prioriteringar och inriktning i arbetet. Genom en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen kan också arbetet bedrivas mer effektivt. Öresundskommittén ombildades under 2016 till The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Organisationens huvudsyfte är att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen och medlemskretsen är breddad till att omfatta alla kommuner och regioner i Skåne och Östdanmark.

Kommunstyrelsens förvaltning samordnar satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande inom ramen för storstadspaketet för Malmö och omkringliggande kommuner. Satsningarna ingår i regeringsinitiativet Sverigeförhandlingen som berör infrastrukturfrågor i storstadsregionerna. Initiativet handlar om att stat, kommuner och näringsliv ska samverka runt finansiering av höghastighetståg, stambana och storstadsutveckling med särskilt fokus på bostadsbyggande. Under året har arbetet fortsatt inom ramen för Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Stadskontoret, i egenskap av kommunstyrelsens förvaltning, samordnar kommunens arbete med målet att stödja kommunens förhandlingar med kunskapsunderlag, analyser och kommunikation.

Malmö stad deltar i två utvecklingsprojekt i SKL:s regi som handlar om utveckling av välfärdsverksamheterna i kommunerna. Projektet Leda för smartare Välfärd syftar till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar och projektet Aktion 2016 innebär ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar.

Kommunstyrelsen fortsätter samordna arbetet efter Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö med stöd, samordning, koordinering och uppföljning. Som en del av uppdraget att sprida kunskap och utveckla arbetet för social hållbarhet var kommunstyrelsen medarrangör i tre konferenser under året: Mänskliga Rättighetsdagarna 2016, Social innovation Summit 2016 och Sustainable Cities development 2016.

En statusuppdatering av det 30-tal särskilda utredningsuppdrag som kommunstyrelsen beslutat om utifrån Malmökommissionens åtgärdsförslag har sammanställts. Hittills är 19 av uppdragen behandlade av kommunstyrelsen och avslutade. Åtta uppdrag är politiskt behandlade i form av lägesrapporter och planen är att de ska avslutas under 2017. Fyra uppdrag pågår men är ännu inte politiskt behandlade. Majoriteten av de avslutade utredningsuppdragen övergår i utvecklingsprocesser vars effekter och resultat behöver följas framöver.

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen ökade med knappt 12 % eller 61 Mkr i förhållande till föregående år. Ökningen förklaras av medel som delats ut till nämnderna för stimulans och omstrukturering 2016, kostnader för införande av nytt ekonomisystem i staden, hyreskostnader för det tidigare konserthuset samt högre kommungemensamma IT-kostnader.