Kommunfullmäktiges mål i budget 2016

bildbankMK3_1917-Fredrik_Johansson_pr_be4f83cad5017dfcc659d6868301a39c__70007

Kommunfullmäktige har satt tio mål inom nio målområden samt ett finansiellt mål. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål) och till dessa en uppföljning av nämndsmål. Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden eller bolagsstyrelsen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål. För år 2016 är det inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål (som redovisas på sidan 57). Däremot har det skett en positiv förflyttning för samtliga mål.

Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse görs i två steg. Först görs en analys av hur väl nämndernas mål sammantaget lever upp till den ambition som uttrycks i kommunfullmäktigemålet. Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämndsmålen täcker alla delar av kommunfullmäktigemålet. Med utgångspunkt i träffbilden görs i nästa steg en kvalitativ bedömning av måluppfyllelse för varje kommunfullmäktigemål utifrån i vilken utsträckning nämndsmålen uppfyllts under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden bedöms vara god samtidigt som nämnderna har uppfyllt nämndsmålen kopplade till respektive kommunfullmäktigemål under året.

Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2016 återrapporteras i särskild bilaga.

Följ länkarna nedan för att läsa om respektive mål.