Kommunens företag

Malmö Live invigning

Under 2016 har två nya bolag bildats, Parkeringsövervakning i Malmö AB samt Boplats Syd AB. Båda bolag ingår, tillsammans med kommunens övriga helägda kommunala aktiebolag, i kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är moderbolag. De övriga bolagen i koncernen är MKB Fastighets AB, Malmö Kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Live Konserthus AB, Vagnparken i Skåne AB, Malmö Stadsteater AB samt MINC i Sverige AB.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 6 598 Mkr under perioden att jämföras med 5 701 Mkr under föregående år. Den stora ökningen beror till största del på MKB Fastighets AB:s fastighetsförsäljningar som gjordes i december 2016 i samband med Culture Casbah-projektet. I tabellen redovisas (de större) företagens omsättning.

Omsättning per företag, Mkr

Företagens resultat (innan bokslutsdispositioner och skatt) har totalt sett ökat till 1 028 Mkr jämfört med 378 Mkr 2015. Den stora ökningen beror till största del på MKB Fastighets AB:s tidigare nämnda fastighetsförsäljningar i samband med Culture Casbah-projektet. Större vinster redovisas av MKB-koncernen med 937 Mkr, Copenhagen Malmö Port AB med 70 Mkr samt Sysav med 135 Mkr.

 

Utveckling i de större bolagen

 

Koncernen MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i MKB-koncernen, som förutom MKB även omfattar dotterbolaget MKB Net AB. MKB Net AB bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om cirka 33 % av hyresmarknaden, vilket innebär att bolaget är Malmös största hyresvärd.

Under året färdigställdes totalt 544 lägenheter (505)[1] och vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare 1 184 lägenheter (920). Stora insatser gjordes under året för att bygga upp en betydande och mångsidig projektportfölj. Som ett resultat av en fortsatt utveckling av samverkan mellan MKB Fastighets AB, Malmö stads förvaltningar och näringsliv pågår utvecklingen av flera stadsutvecklingsprojekt.

Ett projekt av mycket stor betydelse är Culture Casbah i Rosengård. Den 16 december nybildades det helägda dotterbolaget MKB Malmö Fastighets AB. Till MKB Malmö Fastighets AB bildades i sin tur två helägda dotterbolag, Culture Casbah Östra Fastighets AB samt Culture Casbah Västra Fastighets AB. I samband med nybildandet såldes fastigheten Bennet 2 till Culture Casbah Västra Fastighets AB och Landskamreraren 6 till Culture Casbah Östra Fastighets AB.

Vidare ingicks avtal om fastighetsreglering genom vilka fastigheterna Bennet 1 och 3 samt Cronman 1 och 2 överförs till Culture Casbah Västra Fastighets AB och Landskamreraren 1, 7 och 8 samt Landssekreteraren 2 till Culture Casbah Östra Fastighets AB.

Den 19 december ingicks ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket aktierna i de två nybildade dotterbolagen såldes vidare till ett nybildat dotterbolag, Culture Casbah AB. Den 30 december ingicks ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket 75 % av aktierna i Culture Casbah AB såldes. Culture Casbah är därefter ett intressebolag till MKB Fastighets AB. Köparna till de 75 procenten är Heimstaden Invest AB, Balder Storstad AB och Victoria Park Herrgården AB, vilka äger 25 % vardera. Aktieöverlåtelseavtalets genomförande är villkorat bland annat av att finansieringsfrågan ska lösas samt att Konkurrensverket godkänner det tänkta samarbetet mellan bolagen. Några villkor har fram till avgivandet av årsredovisningen uppfyllts och styrelsen räknar med att övriga villkor kommer att uppfyllas under våren 2017.

En tvist från början av 2000-talet avgjordes i hovrätten i november 2015. Hifab Group AB tilldömdes att betala cirka 68 Mkr till Rimp AB i likvidationskonkursbo, där MKB Fastighets AB är den största fordringsägaren. Tvisten mot dåvarande Fiberdata avsåg bredbandsinstallation. Eftersom ansökan om prövningstillstånd avslagits har under året cirka 65 Mkr intäktsförts, varav 63 Mkr har betalats ut.

Fastighetsbeståndets åldersstruktur, med en hög andel hus byggda före 1975, innebär att det finns en beredskap för att fortsätta med betydande underhållsinsatser de närmaste åren. Omfattningen kommer bland annat att prövas utifrån kapacitet i marknaden, prisbild samt förutsättningarna för att upprätthålla en hög nyproduktionstakt.

De totala investeringarna uppgick under året till 1 377 Mkr (1 850). Av investeringarna avsåg 1 012 Mkr nybyggnad (1 426), inklusive mark, samt projektet Lokal till Hem och 285 Mkr (168) investerades i ombyggnad och förbättringar. Vidare investerades 31 Mkr i förvärv av en bostadsfastighet.

Det synliga egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 4 434 Mkr vilket innebar en soliditet på 34 %. Motsvarande för 2015 var 3 602 Mkr med en soliditet på 32 %. På balansdagen var den genomsnittliga räntan i låneportföljen cirka 0,8 %. Inkluderat räntederivaten uppgick den genomsnittliga räntan i låneportföljen till cirka 1,3 %. Den genomsnittliga räntelöptiden med hänsyn till räntederivat var 2,8 år jämfört med 2,4 år för 2015.

Marknadsvärdet på fastigheterna beräknades till 30 347 Mkr per den 1 januari 2016, jämfört 28 061 Mkr för 2015. Årets värde är exklusive de försålda fastigheterna som ingår i Culture Casbah Östra Fastighets AB och Culture Casbah Västra Fastighets AB[2]. Marknadsvärderingen föranledde ett återtagande av tidigare nedskrivningar (reverseringar) av Propellern 1, Ankarspelet 23, Salongen 10 och 12 (Västra Hamnen), Havsuttern 4 (Rådmansvången) samt Trädkronan 1 (Segevång) med totalt 34,0 Mkr.

Sydskånska avfallsaktiebolag, SYSAV

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. I koncernen ingår även sex intressebolag. Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägarkommunerna. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför SYSAV-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningar sköts av delägarkommunerna och entreprenörer. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.

Koncernens omsättning uppgår till 876,4 Mkr jämfört med 843,3 Mkr för 2015. Rörelseresultatet uppgick till 150,9 Mkr (64,1) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 134,5 Mkr (44,1).

Moderbolagets omsättning uppgick för 2016 till 425,4 Mkr jämfört med 411,4 Mkr för 2015. Rörelseresultatet uppgick vidare till -34,6 Mkr (-61,1) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till -55,2 Mkr (-81,4).

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 237,1 Mkr jämfört med 2 170,3 Mkr för 2015. Balansräkningen omfattar inte den leasade tillgången i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Kostnaderna för leasingen redovisas under företagets övriga externa kostnader.

Intäkterna för mottagna mängder hushållsavfall har ökat marginellt i jämförelse mot föregående år. Motsvarande intäkter för industriavfall har ökat med knappt 10 % främst beroende på högre priser och större mängder inhemskt avfall och förorenade massor. Andelen importerat brännbart avfall har minskat med cirka 25 %.

Kostnaderna för drift och underhåll är något lägre för 2016 än för 2015. Nettoupplösning av tidigare fondavsättningar har gjorts med 32,4 Mkr för att möta framtida kostnader för avslutning och omhändertagande av nedlagda deponier.

Sysavkoncernen utvecklar tjänsterna och har under året, via ett anbudsförfarande, tilldelats tjänstekoncessionerna för sophanteringen i Lomma, Kävlinge och Svedala kommun. Övertagandet sker successivt under 2017.

Under året har en reavinst vid försäljning av aktierna i intressebolaget PULS gjorts om 5,3 Mkr. En nedskrivning av aktierna i intressebolaget KS-Recycling har gjorts om 5,0 Mkr.

Kraftvärmeverkets linje 4 var under perioden slutet av november 2015 till slutet av februari 2016 ur drift på grund av överhettning och tillkommande skada på en fjärrvärmeväxlare. Under perioden från mars till revisionen i augusti 2016, då skadan blev slutgiltigt reparerad, producerade linje 4 med 10 % reducerad effekt. Skadan bedömdes som en ersättningsbar skada och är i sin helhet reglerad under 2016. God tillgänglighet, beaktat det varma klimatet främst i maj och augusti/september har präglat bolagets övriga förbränningslinjer och linje 4 har haft god tillgänglighet under den delen av året som inte påverkades av driftstoppet. Försäkringsersättningen, som uppgår till 65 Mkr, har redovisats under posten ”Övriga intäkter” och avser uteblivna intäkter för produktionsbortfall och avfallsintäkter.

Sysav tilldelades under 2016 Visions pris för sitt arbete med mångfald och jämställdhet. Priset delas ut vartannat år till arbetsgivare som ”på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration på arbetsplatsen”.

Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) har det avtalsenliga uppdraget att driva och utveckla hamnverksamheten i både Malmö och Köpenhamn, ett avtal som gäller till och med år 2035. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn. Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %.

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 70,2 Mkr, jämfört med 71,0 Mkr år 2015, vilket innebär en rörelsemarginal på 8,6 % (9,3) och ett minskat resultat med 0,8 Mkr jämfört med föregående år. Valutakursen under 2016 påverkade intäkterna positivt med 5,3 Mkr och resultatet påverkades med 3,2 Mkr. 2016 har också inneburit ökade kostnader för nyttjanderätter om 6,4 Mkr, vilken främst beror på marknadsanpassningen av bashyran.

Under 2016 har det hänt relativt mycket i CMP. Förutom arbetet med att till exempel öka antalet kunder så har CMP bland annat lagt stort fokus på den förestående flyttningen av Containerterminalen i Köpenhamn och byggandet av den nya kryssningsterminalen i Visby. Vidare har fokus legat på arealbyten i Malmö där bland annat terminal 3 och 4 nu ingår bland de arealer som CMP nyttjar samt att undersöka möjligheterna att få in ytterligare en extern operatör i Malmö. Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer CMP står inför liknar de som präglar jämförbara verksamheter i Sverige och i övriga delen av norra Europa. CMP:s ambition är att minimera och undvika kommersiella risker i så stor utsträckning som möjligt. Verksamheten har i dagsläget inga räntebärande lån utan exponeras främst av långa nyttjanderättsavtal med respektive hamnägare i respektive hamn. Detta förhållande försöker CMP i sin tur begränsa genom långa hyresavtal med sina kunder.

Vad avser prisriskerna finns främst valutarisken, marknadsrisken och ränterisken. CMP är i begränsad omfattning indirekt exponerad för ränterisken i sina nyttjanderättsavtal genom den årliga indexuppräkningen. I övrigt löper nyttjanderättsavtalen med en fast ränta med mycket begränsad ränterisk. Under 2016 stod nyttjanderätterna för en total årskostnad om 187,5 Mkr.

Malmö Kommuns Parkering AB

Malmö Kommuns Parkerings AB (Parkering Malmö) erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-hus) dels på öppen mark. Bolaget har en omsättning på 320 Mkr jämfört med 296 Mkr för 2015. Vid årsskiftet hade bolaget cirka 64 anställda (123) (beräknat som årstjänster), varav 33 kvinnor (57).

Oron under första halvåret på grund av osäkerheten kring konsekvenserna av uppdraget ”kommunal parkeringsövervakning” bidrog till en ökad sjukfrånvaro och många som slutade, men en förbättring kunde ses under sista kvartalet 2016. Flytten till Hyllie har varit positiv ur arbetsmiljösynpunkt och ska leda till ett större samarbete mellan verksamheterna. Måluppfyllelsen avseende idag befintliga verksamheter i Parkering Malmö är god.

Årets resultat visar ett överskott om 28,8 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. För 2017 budgeteras ett överskott om 25,2 Mkr.

Under 2016 invigdes Hyllie Allé med cirka 330 platser. Omsättningen i p-husen fortsatte att öka 2016. Jämfört med 2015 blev ökningen 24 %. Byggherrar väljer i allt större utsträckning parkeringsköpslösningar i Parkering Malmös anläggningar som alternativ till att bygga egna parkeringar. Bolaget drabbades under 2016 av två större byggsanktionsavgifter.

Malmö Stadsteater AB

Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom en egen ensemble samt att driva verksamhet som är förenlig med detta. Scenverksamheten bedrevs under året på Hipps stora scen, Studion och Intiman. Dessutom har turnéföreställningar gjorts i regionen med föreställningarna Ni kan kalla mig Ernst, Ägget och Sagorna.

Driftsbidragen inklusive koncernbidrag fördelar sig med 76 % från Malmö Stadshus AB och 24 % från Region Skåne (inkluderande statsbidrag). Verksamheten finansierades via biljettintäkter och sålda föreställningar med cirka 8 %. Ställningstagande har hämtats in från kommunstyrelsen om att verksamheten får budgeteras med underskott om maximalt 1 000 tkr per år under räkenskapsåren 2014-2018. Andra avvikelser från ägardirektiven har inte gjorts.

Biljettintäkterna har överstigit budgeterad nivå med 1,5 Mkr och även publiktillströmningen har blivit över förväntad (+12 700). De uppsättningar som främst lockat publik är Hjältar, gudar, monster, Trettondagsafton, Jane Eyre, Blod och eld samt Karl-Bertil Jonssons julafton. Bolagets koncernbidrag från Malmö Stadshus AB översteg det budgeterade med 376 tkr efter justering till den nivåhöjning som nämnderna i Malmö kommun fick tilldelad. Region Skånes driftsbidrag blev 7 tkr högre än förväntat. För 2016 äskades bidrag för det tredje och sista uppbyggnadsåret av Unga Teatern, vilket erhölls från Malmö stad medan Region Skåne inte bidrog till ytterligare finansiering.

På kostnadssidan ligger produktionskostnaderna inom de budgeterade ramarna undantaget köpta tjänster-produktionsteam vars kostnader omfördelats från personalkostnader. Scenkonstbranschens övergång från ett förmånsbaserat tjänstepensionssystem (SPV) till ett avgiftsbaserat tjänstepensionssystem (ITP 1) har medfört att bolagets pensionsavgifter har stabiliserats på en lägre kostnadsnivå. Bolaget investerade under året 1,3 Mkr, framförallt i teknisk utrustning till scenerna.

Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern har under de senaste åren drivit en pedagogisk verksamhet med teaterkurser som sålts till skolor som i sin tur erhållit Skapande skola-medel för kulturella ändamål. Bolaget fick 2014 det första bidragstillskottet från Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga Teatern med inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk verksamhet. År 2016 är det tredje och tänkta sista året i uppbyggnaden av Unga Teatern. Som nämnts tidigare har den kalkylerade finansieringen inte genomförts från Region Skåne vilket medfört att Unga Teatern inte uppnått den kapacitet som planerats.

Malmö Live Konserthus AB

2016 är första året som verksamheten helt bedrevs i lokalerna Malmö Live. Möjligheterna med de nya lokalerna ur ett programsättningsperspektiv och andra perspektiv är många fler än tidigare i verksamhetens historia.

Uthyrningar är en viktig del av verksamheten både utifrån ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett tillgänglighetsperspektiv. Ur ett ägardirektiv uppfyller dock bolaget inte målen eller uppdraget om inte egna arrangemang också genomförs. Genom kombination av uthyrningar till externa arrangörer och andra aktörer och egna arrangemang erbjuds en mix av upplevelser till Malmöbor och besökare.

En ny abonnemangsstruktur som har tagits fram under året ska bidra till en ökad abonnemangsförsäljning, vilket är en av nycklarna till ett ökat antal besökare. Genom aktieägartillskottet som beviljades bolaget i mars så har bolaget fått medel att investera i ytterligare verktyg och metoder för att på sikt öka extern finansiering. Det arbetet genomförs med fokus på värdskapet, gentemot publik, besökare, artister, musiker och arrangörer. Värdskap inkluderar publik service, artister, teknik som fungerar, tekniker som är tillgängliga samt att produktionen är både välplanerad och genomförs professionellt.

Satsningar på barn och unga har ökat genom att bolaget genomfört musikkollo för cirka 120 ungdomar under sommaren samt att nätverket 040 Live startade under våren. Under hösten genomfördes aktiviteter som 040 Live programsatt. Pilotprojektet Musikpedagogisk verksamhet startade under året med bland annat lunchkörer, babyrytmik och studiebesök av skolklasser.

Det negativa resultatet före bokslutsdispositioner är enligt ekonomisk plan som styrelsen beslutade mars 2016. Den ekonomiska planen medger att investeringar i verksamheten görs för att på sikt öka biljettintäkterna. Underskottet beror inte på underskott i den löpande verksamheten. Det ekonomiska resultatet efter skatt 2016 var -204 tkr att jämföra med 2015 års resultat på -154 tkr.

Sydvatten AB

Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricks­vatten med hög och jämn kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i sjöarna utgör för bolaget betydande värden. Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten.

Under året har arbete påbörjats med att forma en ny strategisk plan för bolaget. Denna ska sträcka sig från 2017–2022. I denna kommer även hållbarhetsfrågan att belysas FN:s globala mål. Målet är att bolaget vid årsredovisningen 2017 även kommer att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Mark- och miljödomstolen meddelade en deldom under sommaren avseende den rättsliga processen med Statkraft (E.ON), som förs gällande ersättning för kraftförluster i sjön Bolmen och Lagans vattensystem. Mark- och miljödomstolen utdömer att Sydvatten ska betala 450 Mkr till Statkraft. Ingen hänsyn har tagits till de tidigare ersättningar som bolaget har betalat. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, prövningstillstånd har godkänts och förhandling är utsatt till september 2017. Lån på 445 Mkr har tagits upp för utbetalningen till Statkraft. Bolaget valde att betala eftersom det annars hade utgått ränta enligt räntelagen. Soliditeten har påverkats negativt genom upptagande av dessa lån. Investeringsvolymen för året uppgick till 148 Mkr jämfört med 93 Mkr föregående år.

Den nya råvattenledningen mellan Äktaboden och Ringsjöholm är ett av Sydvattens största projekt med en budget på 420 Mkr. Ledningsprojektet kräver ett omfattande förberedelsearbete med kontakter med ett 60-tal berörda markägare inför ansökan om ledningsrätter samt underlag för de drygt 100 miljöprövningar som krävs för att ledningsbygget ska kunna genomföras. Byggstart har skett under 2016. Investeringen finansieras till 50 % med lån från Nordiska Investeringsbanken.

Företrädare för Sydvatten och fastighetskontoret vid Malmö stad har diskuterat ett affärsupplägg för köp av mark i Vomb på cirka 900 hektar. Det planerade köpet utgår ifrån Sydvattens behov idag och i framtiden och tar höjd för såväl gällande som planerade vattenskyddsaspekter med bland annat skyddsområdesutbredning och föreskrifter. Sydvatten bedriver dricksvattenproduktion inom stora markarealer i Vombs fure och Malmö stad har bedrivit dricksvattenproduktion på platsen sedan 1940-talet. Av den anledningen förvärvade Malmö stad ett område om totalt cirka 2 400 hektar i och kring Vomb i Lunds kommun. Med anledning av att dricksvattenproduktionen vid Vombanläggningen övergick till Sydvatten på 1980-talet har markfrågan diskuterats vid ett flertal tillfällen genom åren. Överenskommelse har nu träffats och Sydvatten kommer att köpa marken för 80 Mkr och får rådighet över marken från juni 2017.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten syd är ett kommunalförbund inom vilket räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser.

Under 2016 har Räddningstjänsten Syd påbörjat handlingsprogramperioden för åren 2016-2019. Uppföljningen av effektmålen för 2016 pekar på fortsatt goda resultat inom olycksutvecklingen och den enskildas förmåga att förebygga och agera vid bränder och olyckor. Dock har bostadsbränderna ökat något under året medan antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå.

Nya utvecklingsuppdrag har påbörjats under 2016, bland annat vad avser automatlarmshantering, tillsynsverksamheten och utveckling av den operativa organisationen. Inga större bränder eller olyckor som inneburit att Rsyds förmåga inte räckt till har inträffat under året.

Ekonomiskt summerar 2016 till ett överskott på 141 tkr. I detta resultat ligger kostnader för tillkommande pensionskostnader samt vissa kostnader kopplade till ökade miljökrav exempelvis avveckling av egen bensinstation.

VA SYD

VA SYD är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv. Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Utredningsarbetet av de dryga 2 000 skadekrav som uppkom till följd av skyfallet i augusti 2014 går mot sitt slut. 90 % av de privata kraven är färdigbehandlade och förhandling kring regresskraven är klara till 80 %. VA SYD är även fortsättningsvis en aktiv part i Malmö stads arbete med skyfallsplanering. Strategidelen för skyfallsplanen är klar för politisk behandling och arbetet med efterföljande handlingsplan har startat.

Både VA SYDs förbundsstyrelse och Malmö stads kommunstyrelse fattade beslut om att VA SYD ska gå vidare med utredningen kring Malmös avloppstunnel. Utredningsfas 2 påbörjades och kommer att vara avslutad under hösten 2017. Under hösten påbörjades provborrningar i berget där tunneln är planerad att ligga. Syftet med denna utredningsfas är att ta fram underlag för fortsatt beslutsprocess, tillståndshantering och projektering.

Under 2016 fortsatte arbetet med genomförandet av kommunernas VA-utbyggnadsplaner. Det är en ny fråga som är aktuell i hela landet, och som kräver extra insatser vad gäller dialog med kunden och framtagande av nya rutiner. Planering och projektering pågår i samtliga VA SYD-kommuner.

I juni antog VA SYDs styrelse en strategi för att skapa robusthet i dricksvattenförsörjningen. Syftet med strategin är att framhålla betydelsen av att samhället har ett dricksvattensystem som kan stå emot olika typer av störningar. Strategin vilar på att dricksvattensystemet ska vara driftsäkert och väl underhållet samtidigt som det måste finnas en krisberedskap för oplanerade händelser. Strategin kommer att ligga till grund för kommande arbete inom området.

Vagnparken i Skåne AB

Bolaget bedriver yrkesmässig uthyrning och vagnparksadministration såsom att köpa, sälja, leasa/hyra, administrera och förvalta fordon och maskiner.

Bolagets verksamhet är uppdelad i långtidsuthyrning respektive korttidsuthyrning. Långtidsuthyrningen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är indelade i fem produktgrupper; tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.

ViSAB har inte haft någon anställd personal. VD, sekreterare, administration, ekonomifunktion och inköpare hyrs in från Serviceförvaltningen, totalt är nio personer inhyrda varav fem kvinnor. Som bolagets direktör verkar Serviceförvaltningens direktör. Styrelsen har 2016-12-13 fattat beslut om ny VD, vilken tillträder 2017-05-01.

ViSAB anger i förvaltningsberättelsen att bolaget under 2016 bedrivit sin verksamhet i enlighet med det syfte som bolagsordningen och ägardirektiven medger.

Nya avtal har ingåtts under 2016 med Räddningstjänsten Syd, Malmö Kommuns Parkering AB och Parkeringsövervakning i Malmö AB.

En ny miljöbilsstrategi är under framtagande och ska gälla år 2017-2020. ViSAB deltar i såväl styrgrupp som arbetsgrupp och inriktningen är biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik.

2015 gav stadskontoret i uppdrag till ViSAB att utreda nuläge av leasing i syfte att bedöma möjligheten att införa internleasing. Två externa utredningar har genomförts av extern part som visar på för-och nackdelar med olika alternativ. Under hösten 2016 har ViSAB startat en utredning kring organisationsförslag, ägardirektiv, bolagsordning samt affärsplan för vidare process i styrelse, Malmö stadshus AB och slutligen kommunfullmäktige.

ViSAB skall över en treårsperiod i genomsnitt generera en årlig vinstmarginal om minst 2 %, långsiktigt klara av finansiering av investeringar inom kreditramen om 200 Mkr samt upphandla tilläggstjänster som leder till lägre kostnader för bolagets kunder.

2016 har ViSAB för kundernas räkning fortsatt en omfattande reinvestering främst av personbilar och räddningstjänstfordon. De främsta orsakerna till den omfattande investeringsvolymen är Malmö stads miljöbilsstrategi. Bolaget arbetar medvetet med säkerhet, miljö och utvecklingsfrågor. Bolaget har en egen upphandlare som enbart jobbar för bolaget från centrala upphandlingen på stadskontoret. ViSAB har under året också gjort nya ramavtalsupphandlingar för personbilar och lätta transportfordon, maskinupphandlingar, räddningsfordon, inhyrning av korttidsfordon till Malmö stads förvaltningar.

ViSAB har under året upprättat en intern kontrollplan med utgångspunkt från upprättad riskanalys. Samtliga punkter har granskats och det fanns inga anmärkningar, dock ett antal avvikelser som leder till förbättringar av rutiner och instruktioner.

[1] I skrivningen kring företagen avser parenteserna föregående års utfall.
[2] Värderingen följer IPD Svenskt Fastighetsindex (SFI) riktlinjer. Den är gjord med hjälp av en avkastningsbaserad metod, där framtida driftnetton, större underhållsbehov och restvärdet vid kalkylperiodens slut bedöms för varje enskild fastighet. För inhämtning av generell marknadsinformation och kalkylering användes analysverktyget Datscha.