Kommunala entreprenader

bildbank03_pr_e45ee7ce7e88149af8dd32b27f9512ce__70007

En kommunal entreprenad definieras enligt rådet för kommunal redovisning som ett ”Företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet”. Enligt definitionen ska även följande kriterier vara uppfyllda för att en kommunal entreprenad ska anses föreligga:

  • Det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva kommunal verksamhet eller delverksamhet av större omfattning.
  • Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
  • Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.
  • Friskolor räknas inte som kommunal entreprenad då de tillkommer genom avtal med staten.

Inom Malmö stad finns kommunala entreprenader framförallt inom områdena vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Antalet platser den 31 december 2016 inom respektive område framgår nedan:

  • Inom området vård och omsorg har staden genom ramavtal och individuella placeringsavtal upphandlat 674 platser i korttids-, vård- och gruppboenden.
  • Inom området individ- och familjeomsorg finns 204 upphandlade platser avseende t ex hemlösa och ensamkommande flyktingbarn.

Avtalsparter

Nedan presenteras avtalsparter inom respektive område. Förutom dessa finns även de avtalsparter där individuell överenskommelse träffas för varje enskild brukare.

Kommunala entreprenader inom övriga områden:

Utöver dessa har även träffats avtal med 15 företag avseende snö- och halkbekämpning.