Investeringsverksamhet

Investeringsvolym

Under året uppgick investeringsverksamheten till 2 280 Mkr vilket var cirka 320 Mkr högre än föregående år. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till 2 122 Mkr per år. Diagrammet till vänster nedan visar utvecklingen av motsvarande femårsgenomsnitt de senaste åren.

Investeringsvolymen har varit stigande under de senaste åren men om investeringarna sätts i relation till verksamhetens kostnader blir ökningen inte lika markant. Under 2010-talet har investeringsvolymen utgjort omkring 11 % av verksamhetens kostnader.

 

Försäljning av tillgångar

Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt 354 Mkr vilket var 90 Mkr lägre än under föregående år. Merparten av försäljningarna, 245 Mkr, avsåg exploateringsfastigheter.

Finansiering av investeringar

Investeringar kan finansieras på tre sätt: skattefinansiering genom avskrivningar och överskott i verksamheten, genom försäljning av tillgångar eller genom minskade finansiella tillgångar/ökade skulder.

Av årets investeringar kunde 71 % finansieras av skattemedel. Ytterligare 16 % finansierades av försäljningar och resterande 14 % genom nyupplåning. Trenden de senaste åren framgår av diagrammet i form av rullande femårsgenomsnitt.

Objektsgodkännande

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under året har beslut tagits gällande objektsgodkännande om totalt 2 142 Mkr. Nedanstående tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande.

Objektsgodkännande – tekniska nämnden

        Totalkalkyl

Driftskonsekvenser

Objekt Beslutsdatum Beslut Prognos Avvikelse Utfall t.o.m.  dec 2016 Beslut Prognos Avvikelse
Malmöringen KF 2011-02-17 88,0 102,8 -14,8 74,8 24,1 26,5 -2,4
Scaniabadet KS 2012-02-01 47,9 47,9 0,0 8,4 5,3 5,7 -0,5
Allmän platsmark Malmö Live KS 2012-05-30 43,0 42,0 1,0 37,5 5,5 6,8 -1,3
Millenieskogen KS 2012-08-15 39,0 42,3 -1,4 42,3 4,1 4,1 0,0
Nobeltorget KS 2013-01-16 28,9 28,9 0,0 26,2 2,5 2,5 0,0
Lokalgator och park inom Limhamns läge KS 2013-02-06 38,3 34,8 3,5 26,6 0,7 0,7 0,0
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie) KF 2013-06-18 78,4 84,8 -6,4 50,6 9,3 8,0 1,3
Utbyggnad Norra Hamnen KF 2013-08-29 260,0 260,0 0,0 94,7 16,0 16,0 0,0
Underhåll av broar på Inre Ringvägen och andra 60- och 70-talsbroar KS 2013-09-04 37,0 37,3 -0,3 37,3 2,8 2,8 0,0
Bärighetsombyggnad av gator KF 2013-09-19 105,5 108,6 -3,1 108,6 8,1 8,1 0,0
Omb Trafikplats Spillepengen KF 2013-09-19 313,0 331,0 -15,0 331,0 18,5 16,7 1,8
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3 KS 2013-09-04 30,0 30,0 0,0 1,7 1,3 1,3 0,0
Slussplan KS 2013-11-06 16,6 17,6 -1,0 17,2 2,0 1,2 0,8
Vintrie Park KS 2013-11-06 28,8 28,8 0,0 26,0 3,4 2,8 0,6
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123 KS 2013-11-27 21,3 52,4 -31,1 11,2 1,5 2,9 -1,4
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde KS 2013-11-27 41,0 41,0 0,0 22,4 5,8 4,2 1,6
Hyllie vattenpark KS 2013-11-27 27,9 29,2 -1,3 29,2 3,2 3,2 0,0
Kvarteret spårvägen KF 2014-02-27 117,5 139,0 -21,5 91,4 8,6 9,1 -0,5
Industrigatan KS 2014-02-05 25,7 25,7 0,0 3,5 2,3 2,3 0,0
Cykelbana Nobelvägen KS 2014-02-05 25,9 25,9 0,0 2,9 2,1 2,7 -0,6
Södra Vattenparken KS 2014-04-02 35,5 35,5 0,0 6,8 0,8 0,8 0,0
Posthusplatsen KS AU 2014-06-23 26,5 27,2 -0,1 27,2 2,9 2,9 0,0
Kanalspont KS 2014-09-03 15,3 15,4 0,1 15,4 1,1 1,1 0,0
Kvarteret Gäddan KF 2014-09-25 210,0 210,0 0,0 55,3 19,2 19,2 0,0
Naturområde o lekplats Ängsövägen KS 2015-02-04 21,0 15,0 6,0 12,3 2,1 1,5 0,6
Park o gator skola Hyllie KS 2015-02-04 34,5 37,0 -2,5 22,4 2,7 3,0 -0,3
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp KS 2015-05-27 15,2 13,5 1,7 12,4 1,2 1,1 0,1
Bärighetsombyggnad av gator KF 2016-04-28 106,1 106,1 0,0 33,4 7,4 7,4 0,0
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark KS 2016-04-06 39,0 39,0 0,0 5,3 3,1 3,1 0,0
Allétorget och Sagas gränd dp 5051 KS 2016-05-04 20,6 20,6 0,0 4,8 1,8 1,8 0,0
Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar KS 2016-06-01 30,3 30,3 0,0 10,1 2,1 2,1 0,0
Elinegård gång- och cykeltunnel KS 2016-06-01 29,6 15,7 13,9 8,5 1,8 1,4 0,4
Elinegård dp 4959 KS 2016-08-17 35,5 39,5 -4,0 10,9 3,0 3,3 -0,3
Dungen dp 5361 KS 2016-08-17 29,6 29,6 0,0 7,9 2,1 2,1 0,0
Bassängen 3 Dp 5424 KF 2016-09-01 105,0 105,0 0,0 3,1 7,7 7,7 0,0
Kvarteret Cementen Dp 2302 KF 2016-09-01 106,8 106,8 0,0 1,3 7,4 7,4 0,0
Lindängen centrum Dp 5404 KF 2016-09-29 112,6 112,6 0,0 2,1 7,6 7,6 0,0
Sportsbyn KS 2016-10-05 35,5 35,5 0,0 15,1 2,7 2,7 0,0
Kvarteret Brännaren KF 2016-10-27 133,0 133,0 0,0 10,7 8,9 8,9 0,0
Elinegård – parker och grönområden KS 2016-10-30 36,0 36,0 0,0 2,3 4,1 4,1 0,0
Ekonomiskt avslutade under 2016
Ridanlägging Klagshamn KF 2014-04-24 58,0 50,0 8,0 48,6 0,0 0,0 0,0
Kommentar till objektsgodkännande tekniska nämnden
 • Malmöringen: Kalkyler indexuppräknade med 2% sedan 2010-2014 vilket ger 9 Mkr, 2 Mkr inlagt för marklösen. Ökningen beror delvis på att  projekttiden förlängts med två år, därmed blir det något högre indexering.Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum för Malmö stads delar beräknas just nu till  2018. Bidrag betalas ut till Trafikverket som själva bygger stationerna.
 • Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie): Utgifter för konstverk har tillkommit i projektet. Erhåller bidrag som till största delen motsvarar ökningen
 • Gyllins Trädgård samt Husie 172-123: Fördyrningar pga större markhanterings- samt rivningskostnader än förväntat. Reviderat objektsgodkännande behandlas i tekniska nämnden i februari 2017
 • Kvarteret Spårvägen: Fördyrningar pga större sanerings- och rivningsarbeten än förväntat. Reviderat objektsgodkännande taget i tekniska nämnden för vidare beslut i kommunfullmäktige.
 • Elinegård: Elinegård består av flera olika projekt/delprojekt, varav två redovisas ovan. Elinegård totalt ligger inom beslutad budget. Prognosen för Gång- och cykeltunneln har sänkts pga lägre anbud från entreprenör. Prognosen för Elinegård dp 4959  ligger högre pga anbud samt tilläggsbeställning av en lokalgata.
 • Ridanläggning Klagshamn: Avvikelsen beror på minskade kostnader för markarbeten.

Objektsgodkännande – servicenämnden

        Totalkalkyl

Driftskonsekvenser

Objekt  Beslutsdatum Beslut Prognos Avvikelse Utfall t.o.m.  dec 2016 Beslut Prognos Avvikelse
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus KF 2011-10-27 750,0 915,0 -115,5 914,2 48,5 46,0 2,5
KF 2014-02-27 49,5
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus * KF 2011-10-27 94,0 91,0 3,0 102,4
Munkhätteskolan ombyggnad KF 2012-09-06 140,0 140,0 0,0 136,6
Rörsjöskolans flexiförskola KS 2013-05-29 35,2 0,0 35,2 1,8
Lorensborgsskolan KS 2013-08-14 43,6 36,0 7,6 34,1
Ängsslätt/Myggans förskola och tandpoliklinik KS 2013-11-06 39,7 43,7 -4,0 39,0
Stapelbäddens flexiskola KF 2013-11-28 170,0 180,0 14,0 175,4
KF 2014-05-22 24,0
Djupadalsskolan KS 2014-04-30 30,0 30,0 0,0 0,9
Risebergaskolan KF 2014-05-22 163,9 153,9 10,0 114,5
Geijersskolan KF 2014-05-22 217,1 182,0 35,1 136,0
Glasugnens skola KF 2014-05-22 230,0 181,4 48,6 157,3
Nya Hyllie skola KF 2014-05-22 270,0 235,0 35,0 159,7
Almängens förskola KS 2014-05-27 49,0 49,0 0,0 50,7
Vindkraftverk nr 2 KS 2014-09-03 49,0 42,0 7,0 37,0
Malmö Opera,Musikteater,Stadsteater KF 2014-10-23 69,1 64,1 5,0 53,1
Gottorps skola o förskola KF 2015-02-05 349,0 253,8 95,2 197,7
Stapelbäddens idrottshall KS 2015-02-04 34,0 34,0 0,0 31,9
Rörsjöns nya förskola KS 2015-02-04 49,0 49,0 0,0 31,6
Förskola Idun 1 Hyllie KS 2015-05-27 25,0 25,0 0,0 15,2
Kulladalsskolan byggnad F KS 2015-05-27 28,0 28,0 0,0 9,6
Förskola Granbacken KF 2015-09-03 47,0 51,7 -4,7 27,9
Soltofta vårdboende KF 2015-09-03 210,0 190,0 20,0 102,6
Spårvagnens förskola KS 2016-01-13 30,6 30,6 0,0 5,1
Marinpedagogiskt centrum KS 2016-02-04 32,0 32,0 0,0 12,6
Skola kv Cementen KF 2016-04-28 167,0 169,9 -2,9 34,4
Tingdammsskolan KF 2016-04-28 185,0 185,0 0,0 30,7
Förskola Klagshamn (Opalen) KS 2016-05-04 32,5 32,5 0,0 6,2
Rådhusets fasad KS 2016-08-17 20,0 41,5 -21,5 15,5
Ny Grundskola Excellensen 2 KF 2016-09-01 216,0 216,0 0,0 33,3
Till/ombyggnad Jägersro brandstation KS 2016-11-02 20,0 20,0 0,0 0,6
Ombyggnation byggnad E,Dekanen 1 KF 2016-11-23 54,0 54,0 0,0 0,0
Björkhagens förskola KF 2016-11-23 54,0 67,0 -13,0 16,7
Anpassning till grundskola, Rönnen KS 2016-11-30 37,0 37,0 0,0 0,9
Ventilationsåtgärder Linnéskolan KS 2016-11-30 25,0 25,0 0,0 0,4
Förskola Traktorn KF 2016-12-20 57,0 57,0 0,0 1,3
Sporthall Excellensen 4 KF 2016-12-20 102,0 102,0 0,0 2,0
Grundskola inom kvarteret Elinelund 1 KF 2016-12-20 234,0 233,3 0,8 14,4
Förskola Tröskan KF 2016-12-20 56,0 56,0 0,0 1,3
Ekonomiskt avslutade under 2016
Pilbäcks skolan/Tygelsjöskolan KF 2011-12-21 170,0 159,0 11,0 159,0
Strandskolan KS 2012-04-30 47,0 46,4 0,6 46,4
LSS-boende Hagstorp KS 2012-05-30 29,0 28,6 0,4 28,6
Förskola Sofielund KS 2012-08-15 34,0 35,7 -1,7 35,7
Tillbyggnad av Tornhuset, WMU KF 2012-11-22 72,0 115,7 -16,7 115,7
KF 2014-03-27 27,0
Hylliebadet KF 2012-11-22 349,0 356,1 -7,1 356,1
Akvariet Malmö museer KS 2012-11-27 46,5 47,4 -0,9 47,4
Maria förskola KS 2013-04-02 48,6 41,3 7,3 41,3
Carl Gustafs förskola KS 2013-11-06 34,0 35,1 -1,1 35,1
LSS-boende Särslövsvägen KS 2013-11-06 26,0 31,0 -5,0 31,0
LSS-boende Dukatgatan KS 2013-11-27 42,0 32,9 9,1 32,9
Svansjöns förskola KF 2014-02-27 55,0 52,0 3,0 52,0
Rosengårdsskolan KS 2014-04-30 19,5 39,8 -20,3 39,8
Hammarsparks förskola KS 2015-02-04 17,5 6,6 10,9 6,6
Kalkbrottets förskola KS 2015-02-04 45,0 49,2 -4,2 49,2
Ellstorps förskola KS 2014-03-05 18,0 0,0 18,0 0,0
Parkens förskola KS 2013-04-02 26,5 26,7 -0,2 26,7
Gånglåtens förskola KS 2013-05-08 49,0 45,4 3,6 45,4
Malmö Live teknik KS 2012-09-05 48,0 45,6 0,0 45,6
Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden
 • Rörsjöskolans flexiförskola: Förutsättningarna för projektet har ändrats. Ansökan om att detta objektsgodkännande ska återtas samt ansökan om nytt objektsgodkännande utifrån de nya förutsättningarna har beslutats i servicenämnden. Ansökan kommer att behandlas i kommunfullmäktige under mars månad. Ny ansökan avser nybyggnation/tillbyggnation av Rörsjöskolan och ska skapa plats för ytterligare 270 elever i årskurs F-6.
 • Ängsslätt/Myggans förskola och tandpoliklinik: Upphandlat pris är högre än budgeterat. Projektet beräknas färdigställas mars 2017 och är försenat pga. detaljplanarbete.
 • Djupadalsskolan: Projektet har varit “parkerat” under en period. Ett arbete pågår  för närvarande om skolans framtida utformning.
 • Rådhuset fasad: Rådhusets fasadrenovering påbörjades under 2016. Prognosen har ökat från 20 Mkr till 41,5 Mkr. Tilläggsansökan om 21,5 Mkr beslutades i kommunstyrelse i januari 2017.
 • Björkhagens förskola: På grund av förhöjda kostnader vid upphandling av entreprenad samt oförutsedda byggnadstekniska faktorer beräknas projektet uppgå till 67 Mkr. Tilläggsansökan om utökat objektsgodkännande på 13 Mkr godkändes av servicenämnden i januari 2017 för vidarebehandling kommunfullmäktige.
 • Tillbyggnad av Tornhuset, WMU: Prognosen på projekt har justerats under 2014 och 2015 till 115 Mkr med anledning till svårigheterna kopplade till projektets ultimata arkitekttävling, krav från entreprenören om ökat arvode samt ytterligare kostnader avseende anpassningen av lokalerna. Projek färdigställdes april 2015.
 • Hylliebadet: Hylliebadet invigdes och öppnades för allmänheten i augusti 2015. Slutbesiktningen skedde i maj 2015. Prognosen höjdes under 2014 och 2015 till 356 Mkr. Fördyringen berodde bland annat på förbättrad vattenrening och ventilation, extra energisatsningar samt fritidsförvaltningens egna verksamhetskostnader.
 • LSS-boende Särslövsvägen:   I utfallet redovisas kostnader för arkeologiska utgrävningar. Kostnaderna överföres till fastighetskontoret och uppgår till 7 Mkr.
 • Rosengårdsskolan: Kommunstyrelsen behandlade 2016-08-17 avvikelserapport från servicenämnden gällande Rosengårdsskolan. Avvikelsen, 20,5 Mkr, beror till största del på tilläggsbeställningar från beställaren gällande ex brandskydd, extra målningsarbete, inredning, etappindelning för att undvika evakueringskostnader samt byte av belysning. Projektet har slutbesiktigats augusti 2016 och ekonomiskt avslutat under december 2016.
 • Ellstorps förskola: Då förskoleförvaltningen har ändrat sin plan för projektet görs ett omtag. Det innebär att objektsgodkännandet kommer att  tas tillbaka och ett nytt kommer att arbetas fram. Det nya objektgodkännandet kommer att innefatta att befintlig förskola rivs och en ny uppförs med 6 avdelningar.