Förväntad utveckling

Resultatet visar på en god budgetföljsamhet i stadens nämnder och överskottet har inneburit att de finansiella målen har uppnåtts och kommunen har en stärkt ekonomisk ställning inför kommande år.

Malmös växande befolkning kommer även fortsättningsvis medföra stora behov av en utbyggd kommunal service. Långsiktiga finansiella analyser visar att kommunernas kostnadstryck kommer att öka mer än vad skatteintäkterna kan förväntas öka. För att bromsa kostnadsutvecklingen kommer det finnas behov av att verksamheten utvecklas och effektiviseras, till exempel genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller välfärdstjänster.

Den snabbt ökande befolkningen kommer också att ställa krav på byggandet av fler bostäder. Detta leder i sin tur till ökade utgifter för ny infrastruktur. Den fysiska utbyggnaden av verksamhetslokaler för att tillgodose den demografiska utvecklingen kommer medföra stora investeringar och utrymmet till andra investeringar kommer vara begränsat. En utvecklad investeringsstyrning där olika investeringsalternativ kan beskrivas utifrån förväntade nyttor kommer att vara en viktig förutsättning för att prioritera inom det begränsade utrymmet.

Flera av de poster som under 2016 bidragit till överskottet har beaktats i 2017 års budget och minskat behovet av effektiviseringar och kostnadsanpassningar. Den underliggande trenden kvarstår dock, kostnaderna kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Enligt den senaste långsiktiga finansiella analysen finns ett genomsnittligt anpassningsbehov om mellan en halv och en procentenhet per år under den kommande femtonårsperioden. Behovet är större i början av perioden och för budgetåret 2018 saknas i nuläget cirka 1,5 % i finansieringsutrymme.