Finansiellt mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer:

  1. Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den redovisade resultatnivån för år 2016 uppgår till 5,5 %.
  2. Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den redovisade lånekvoten för år 2016 uppgår till 3,3 % vilket är en minskning i förhållande till föregående år med 0,1 procentenheter.
  3. Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2016 uppgår till 5,0 % vilket är en minskning med 0,1 procentenhet sedan föregående år.

Finansiellt mål

Mkr

Det finansiella målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tiden. Utifrån den redovisade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga indikatorer idag bedöms ligga inom den budgeterade nivån.