En ung, global och modern stad

bildbankMK3_8276-Edit_Foto_Fredrik_Johansson_pr_21b89a9957d0d8f72634f1736ebddfb5__70007

Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Detta kommunfullmäktigemål är brett och samtidigt av visionär karaktär, och kan tolkas som ett portalmål för hela målarbetet. Detta medför att många nämnder fokuserar på de delar av målet som de kan relatera till i sin verksamhet. Dessutom överlappar målområdet exempelvis En öppen stad, En stad för alla och En ekologiskt hållbar stad. Det är inte möjligt att göra en samlad bedömning av måluppfyllelse eftersom träffbilden är bristfällig. Däremot framgår att en positiv förflyttning har skett under året eftersom flertalet nämnder och bolag bedömer att nämndsmålen uppfyllts under året och endast ett nämndsmål inte bedöms vara uppfyllt. De områden som de flesta nämnder och bolag fokuserar på är inflytande, delaktighet och arenor för samverkan – i många fall med ett särskilt fokus på barn och unga. Inom dessa områden har det exempelvis skett en positiv förflyttning kopplat till följande nämndsmål: fritidsnämnden har skapat en närmre dialog med föreningslivet och Malmös unga; kulturnämnden har etablerat nya och fördjupat befintliga samarbeten i såväl lokala, regionala, som nationella och internationella sammanhang; de tekniska nämnderna har rapporterat en positiv förflyttning vad gäller delaktighet i stadsmiljöer.