En trygg och tillgänglig stad

Malmöfestivalen | The Malmo festival

Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Malmö stads trygghetsskapande arbete har under året mött en hel del utmaningar i form av händelser som fått hanteras akut, bland annat omfattande bilbränder och dödligt våld. Vidare har en av de viktigaste samverkansparterna inom området, det vill säga Polisen, fortsatt sitt arbete med omorganisering. Dessa förhållanden har påverkat nämndernas långsiktiga arbete inom området. Framgångsfaktorer för det trygghetsskapande arbetet är samverkan och samarbete, fokus på långsiktighet samt behov av kunskap rörande bakomliggande orsaker till upplevd otrygghet. Att trygghet dessutom är en känsla hos varje individ kopplat till tid och plats gör det särskilt viktigt med kontinuerlig uppföljning i hela Malmö.

Kommunfullmäktigemålet bedöms inte vara uppfyllt fullt ut. Men måluppfyllelsen har förbättrats i förhållande till 2015, genom att fler nämnder har arbetat mer systematiskt med målen.

Majoriteten av nämnderna har inga mål och åtgärder avseende våld och trygghet i hemmen och i hemmiljön, även om de har åtaganden i och kring dessa miljöer. Bostaden, områdets utformning och de aktiviteter som pågår där har stor inverkan på den lokala tryggheten. Det gäller inte minst i de områden där det förekommer att kvinnor utsätts för trakasserier om de vistas ensamma i det offentliga rummet.

Samverkansavtalet med Polisen håller på att utvärderas och ett nytt ska tecknas under 2017. Många nämnder hänvisar till MOMS (Malmö områdesundersökning), som genomfördes 2015. På övergripande nivå visar undersökningen att känslan av trygghet har ökat. Stadsområdesnämnderna hänvisar också till MOMS och den upplevda tryggheten i stadsområdena är i stort oförändrad sedan förra mätningen men med bibehållna variationer mellan stadsområdena. Ett bekymmer som framhålls vad gäller MOMS är den låga svarsfrekvensen, vilket kan bidra till svårigheter att göra trovärdiga tolkningar av resultatet. Oavsett vilken enkät som utgör underlag för uppföljning, är det också sårbart att låta måluppfyllelsen endast bygga på att tillräckligt många svarar på enkäten. Detta visar sig i att nämnderna har svårt att bedöma måluppfyllelse.

Skolnämnderna bedöms ha en viktig roll för att uppnå målet, och samtliga skolnämnder bedömer att de delvis bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa trygg och säker miljö i kommunens skolor på lång sikt, men att det är svårt att se resultat under ett enstaka år. Alla tre skolnämnderna framhåller att arbetet med trygghet och säkerhet i skolorna är ett fortsatt prioriterat område inför framtiden, liksom värdegrundsarbetet.

Vid sidan om skolnämnderna bedöms även sociala resursnämnden och MKB ha stor betydelse för måluppfyllelse. Sociala resursnämnden gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom både det nya kvinnofridsprogrammet och det förebyggande arbetet som tillståndsenheten bedriver. I den årliga trygghetsundersökning som MKB utför, så har värdet för trygghet aldrig varit större. Detta har uppnåtts genom ett systematiskt arbete inom området, samt genom arbetet med sociala investeringar inom ramen för fokusområde trygghet.

Stadsområdena har inte nått sin målsättning fullt ut. Med syftet att öka tryggheten har arbetet bland annat fokuserat på ett utökat samarbete med skolor, socialtjänst, polis, räddningstjänst och frivilligorganisationer liksom skapandet av flera mötesplatser för invånarna. På sikt bedömer stadsområdesnämnderna att måluppfyllelsen blir bättre med hjälp av upparbetade stukturer och arbetssätt. Det krävs ett långsiktigt, preventivt och trygghetsskapande arbete för att nå ett hållbart resultat.  Arbetet med våld i nära relationer kommer fortsättningsvis att vara prioriterat, liksom arbetet med fallprevention i hemmet.

Liksom tidigare rapporterar endast ett fåtal nämnder om tillgänglighet. Några nämnder bedömer att en positiv förflyttning har skett genom att den digitala tillgängligheten har ökat samt genom att konst och kultur kan upplevas runt om i staden i olika sammanhang och på olika platser. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten vid planering av nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen är också över målsättningen samt förbättrad tillgänglighet innanför inre Ringvägen. Åtgärder som avser förbättrad säkerhet i gatumiljön genomförs i linje med antagen Trafiksäkerhetsstrategi, där bland annat mäns och kvinnors olyckor belyses.

Under våren 2017 kommer en ny trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad att behandlas i kommunfullmäktige.