En stad med bra arbetsvillkor

Bäckagårdsskolan

Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Under 2016 genomfördes ett antal övergripande insatser som förväntas ge positiva effekter i samtliga nämnders fortsatta arbete inom målområdet. Ett kommungemensamt arbetssätt för kompetensförsörjning infördes. Varje nämnd har utifrån en gemensam metodik analyserat sina kompetensgap och tagit fram åtgärdsplaner. Detta ger inte nödvändigtvis några omedelbara effekter men det ger en ökad medvetandegrad och möjliggör olika insatser. En kommungemensam medarbetarenkät genomfördes under hösten. Modellen för enkäten är delvis ny och kommer genomföras årligen. Enkäten kan bidra med ytterligare information kring bland annat medarbetarnas motivation och engagemang där resultat kan jämföras över tid och mellan olika verksamheter. Resultatet kan även jämföras på nationell nivå där Malmö stad ligger något över riksgenomsnittet. I mars trädde den nya föreskriften i kraft avseende organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och den har implementerats i nämnderna i syfte att skapa en god arbetsmiljö.

Nämndernas och bolagens mål ger sammantaget en god träffbild i relation till kommunfullmäktiges mål och skapar förutsättningar för att kommunfullmäktiges mål skulle kunna uppfyllas. Många nämnder har ett övergripande mål som liknar kommunfullmäktiges formulering medan andra valt att formulera flera mer specifika mål. Det går inte att säga att den ena modellen är mer framgångsrik än den andra. En faktor att beakta är skillnaden i storlek på nämnderna och bolagen avseende antalet medarbetare. Det varierar från färre än 10 medarbetare till över 5 000 medarbetare. Denna skillnad påverkar dels bedömningen av utvecklingen inom målområdet men även utmaningarna för de enskilda nämnderna. Knappt hälften av nämndsmålen har uppnåtts. Det är framför allt nämnder och bolag med mindre antal medarbetare som nått sina mål. Trots att flera mål inte uppnåtts visar nämndernas analyser på stor aktivitet och kreativitet för att hantera utmaningarna inom målområdets olika delar.

Ett område där några nämnder inte fullt nått sina målvärden men där utvecklingen generellt är positiv är andelen timavlönade timmar. Totalt har andelen timavlönade timmar i Malmö stad minskat från 6,3 % till 5,1 %. De handlingsplaner som nämnderna upprättade 2014 har fått positiva effekter.

Kompetensförsörjningen har för flera nämnder varit en viktig fråga under en längre tid. Frågan har dock fått ännu större fokus under 2016 mot bakgrund av det nya kommungemensamma arbetssättet för kompetensförsörjning. Den analys som genomförts under året pekar på stora rekryteringsbehov inom flera stora yrkesgrupper de kommande åren. Förskolenämnden konstaterar att antalet förskollärare minskat, i motsats till nämndens målsättning. En avgörande faktor är den nationella bristen på förskollärare som skapat en stor konkurrens mellan olika arbetsgivare. Den nationella bristen på legitimerade lärare påverkar även grundskolenämnden och i viss utsträckning arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden beskriver också en ökande konkurrens om arbetskraft, framför allt gällande erfarna socionomer. Skolnämnderna arbetar med alternativa lösningar och möjligheten att bemöta lärarbristen med kompletterande kompetenser. Övriga nämnder är aktiva med olika insatser för att attrahera, utveckla och behålla medarbetarnas kompetens och för att utveckla verksamheterna.

En viktig fråga inom målområdet är sjukfrånvaroutvecklingen. För Malmö stad som helhet blev det en viss ökning under 2016, från 6,89 % till 6,95 %. Ökningen är inte generell utan flera nämnder, bland annat flera stadsområden och grundskolenämnden, har haft en viss minskning. Frågan är dock komplex och det finns inte en enskild lösning. Snarare finns det anledning att ytterligare stärka nämndernas samverkan och samarbete kring att identifiera framgångsfaktorer. Den samlade bilden av nämndernas analyser pekar på ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De olika insatser som nämnderna beskriver innehåller bland annat ett ökat fokus på ett nära ledarskap, en ökad ledartäthet och utveckling av medarbetarsamtal. Till detta kommer även medarbetarenkäten vars resultat kan utgöra kompletterande utgångspunkter för fortsatta insatser.