En stad för alla

Valborgsfirande i Malmö

Kommunfullmäktigemål: Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Flera nämnder arbetar på olika sätt för att stödja och ge råd till Malmöbor med behov av stöd och hjälp samt med att på olika sätt stärka deras inflytande och delaktighet.

Flera aktiviter är helt i linje med kommunfullmäktigemålet. Under året har bland annat egeninitierad tillsyn av fastigheter genomförts av miljöförvaltningen, främst i områden med lägre välfärd. Trångboddhet och uthyrning av undermåliga bostäder av oseriösa fastighetsägare till socialt utsatta medborgare har motverkats genom denna tillsyn. Resultatet har visat att det fortfarande är många fastighetsägare som inte lever upp till lagstiftningens krav.

Malmö konsthall har under perioden fortsatt att utveckla sin verksamhet för vuxna med särskilda behov. Detta sker under namnet Konstlyftet och genomförs i samarbete med Konstnärernas Kollektiva Verkstäder (KKV Grafik), som är en arbetsplats för både traditionellt hantverk och konstprojekt med grafisk ingång. Målgruppen är personer med kognitiva eller fysiska funktionshinder. Malmö Konsthall har även producerat konstpedagogiskt material för yngre vuxna med särskilda behov.

Samtliga verksamheter som är kopplade till sociala resursnämnden och som riktar sig till brukare arbetar aktivt med målet att brukare/klienter ska vara delaktiga och ha inflytande över hur deras beviljade insatser utformas. Nämnden har under året fokuserat på bland annat kompetensutveckling och samverkan för att stärka förutsättningar för brukarnas inflytande över sin vardag och i samhället. För att tillgodose dessa omfattande behov fordras det många gånger ett samarbete mellan ett flertal olika myndighetsaktörer.

Stadsbyggnadsnämnden har utökat organisationen med ytterligare en Bolots som har till uppgift att verka som katalysator för att bostadsbyggnadsprocessen skall fungera så smidigt som möjligt för projekt som är strategiskt viktiga för bostadsförsörjningen. Hit hör bland annat projekt som kan byggas till rimliga hyror.

Målsättningen när det gäller att minska handläggningstiden för anmälan/ansökan om godmanskap och förvaltarskap har nästan uppnåtts under året, och en dialog fortlöper mellan överförmyndarnämnden och stadsområdena för att göra delar av denna process så effektiv som möjligt.

Genom Bostad Först erbjuds boende till de mest utsatta i samhället. Personaltäthet, tillsyn, långsiktighet samt tät uppföljning av verksamheten med fastighetsägarna har varit framgångsfaktorer i samarbetet. MKB har sedan 2012, då Bostad Först startade, lämnat nio lägenheter, varav fem har övergått till egna avtal. Överenskommelse om ytterligare fem lägenheter har gjorts.

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen har ökat jämfört tidigare år, men flera nämndsmål är bara delvis uppfyllda, vilket innebär att kommunfullmäktigemålet inte är uppfyllt fullt ut. De anledningar som nämnder och bolag rapporterar som orsaker till att de inte når sina målsättningar fullt ut är bland annat: otillräckliga resurser i form av tid, pengar och kompetens; hög personalomsättning inom vissa yrkeskategorier (exempelvis socialsekreterare); satsningar som fortfarande är i uppstartsskede och ännu inte har gett effekt; förändrade förutsättningar under året, exempelvis befolkningsutveckling.

För att öka måluppfyllelse lyfter nämnderna några viktiga utvecklingsområden så som att fortsätta att arbeta förebyggande och välja metoder och arbetssätt som stödjer alla elevers lärande och utveckling. Andra viktiga förutsättningar är minskad personalomsättning när det gäller bland annat första linjens chefer; användandet av resultaten från brukarundersökningarna och evidensbaserade metoder; samt upprättande och utveckling av genomförandeplaner för att säkerställa möjligheterna för brukaren/klient att påverka utformningen av det stöd och den hjälp som ges.